PL EN


2019 | 18 | 160-172
Article title

Prevention in social work – Polish context

Content
Title variants
PL
Profilaktyka w pracy socjalnej – kontekst Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper provides an overview concerning the connections between prevention and social work. Both these types of activity have a common origin because they are derived from the theory of social pedagogy. At present, there is a growing need for social security as well as prevention which attempts to go beyond the existing facts and prevent aggravation of pathological phenomena in families and local communities. A major role in social security is played by social work performed with the aim of improving the functioning of individuals and families in their natural habitat. It includes elements of prevention preceded by a good diagnosis as well as pre-planned and methodical influencing based on the contract with the client. Both social work and prevention have the same axiological bases, which means that the supreme value is man who has the right to development, social participation and self-determination despite the difficulties they encounter. In addition to many other functions, social work also fulfils the preventive function through the actions that are undertaken in order to prevent the occurrence or development of adverse behaviours, states or phenomena in a particular population. The essence of these actions is to counteract such threats the occurrence or intensification of which is probable in the future.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy ukazania związków między profilaktyką a pracą socjalną. Oba rodzaje działalności mają wspólną genezę, ponieważ wywodzą się z teorii pedagogiki społecznej. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na pomoc społeczną, jak i profilaktykę, która stara się wyprzedzać istniejące fakty i zapobiegać pogłębianiu się zjawisk patologicznych w rodzinach i społecznościach lokalnych. Ważną rolę w pomocy społecznej odgrywa praca socjalna, wykonywana na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich naturalnym środowisku. Zawiera ona elementy profilaktyki, poprzedzonej dobrą diagnozą, zaplanowanym i metodycznym oddziaływaniem opartym na kontrakcie z klientem. Zarówno praca socjalna, jak i profilaktyka mają te same podstawy aksjologiczne – najwyższą wartością jest człowiek, który ma prawo do rozwoju, uczestnictwa w życiu społecznym i samostanowienia, pomimo trudności, na jakie napotyka.
Year
Issue
18
Pages
160-172
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Adamski W., Aspiracje – Interesy – Konflikt [Aspirations – Interests – Conflict], „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1(20).
 • Borzucka-Sitkiewicz K., Kowalczewska-Grabowska K., Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne [Social prevention. Theoretical and methodological aspects], UŚ, Katowice 2013.
 • Czarnecki P., Teoria pracy socjalnej [Theory of social work], Społeczeństwo i Edukacja, „Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2012, nr 2.
 • Czerniachowska R., Profilaktyka kompensacyjna, ratownictwo, opieka, pomoc – analiza pojęć i wzajemnych powiązań między nimi [Compensatory prevention, rescue, care, aid – an analysis of notions and the mutual links between them], [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.) Pedagogika Społeczna [Social pedagogy], WSiP, Warszawa 2009.
 • Dubis M., Wartości i style życia młodzieży [Young people’s values and lifestyles], „Jagiellońskie Studia Socjologiczne” Krakow 2014, nr 1.
 • Gaś Z., Profilaktyka w szkole [Prevention at school], WSiP, Warszawa 2006.
 • Gorlach K., Zmiana społeczna a problemy społeczne [Social change and social problems] [w:] K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak (red.), Labirynty współczesnego społeczeństwa [The labyrinth of the modern society], Śląsk, Katowice 1998.
 • Grzelak S., (red.) Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży: przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych: jak wspierać młodzież w podróży życia [Manual of effective prevention of young people’s problems; a handbook for local governments and practitioners based on results of academic research: how to support young people in the journey of life], Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
 • Kleszcz M., Łączyk M., Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji [Secondary-school students towards values, loneliness and passion], Impuls, Kraków 2012.
 • Kozłowski P., Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie [Socially disabled adolescents’ values, goals and life plans], Impuls, Kraków 2016.
 • Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny [Family assistant’s methods of action], Śląsk, Katowice 2010.
 • Łakomski M., Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyk w szkole [The axiological dimension of integrated education and prevention at school] „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2015, t. 3, nr 2(6).
 • Łobocki M. W trosce o wychowanie w szkole. Podejście Skoncentrowane Na Rozwiązaniach w pracy socjalnej [Out of concern for upbringing at school], Impuls, Kraków 2007.
 • Macander D., Profilaktyka uzależnień w szkole, e-poradnik [Prevention of additions at school; an e-guide], Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl, (15.01.2018).
 • Młyński J.M., Człowiek wobec przemocy. Zarys pomocy socjalnej [Man towards violence. Outline of social assistance], Biblos, Tarnów 2009.
 • Młyński J., Praca socjalna: procedury działań instytucjonalnych [Social work: procedures for institutional actions], „Studia nad Rodziną” 2013, t. 17, nr 2(33).
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania [Theories and concepts of education], WAiP, Warszawa 2008.
 • Rajwa E., Marynowicz S. (red.) Współczesna rodzina. Funkcjonowanie, zagrożenia, terapia [Contemporary family. Functioning, threats, therapy], MCDN, Kraków 2002.
 • Statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie Informacja Prewencji KGP dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne policji w 2017 r. procedury „Niebieska karta” [Information from the Prevention Department of the Police HQ on ‘Blue Card’ procedures in 2017] (20.01.2019).
 • Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki [Outline of resocialisation with elements of social pathology and prevention], Żak, Warszawa 2003.
 • Szymańska J., Zamecka J., Praktyczne aspekty profilaktyki problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych [Practical aspects of prevention of problems related to the use of psychoactive substances] [w:] G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym [Prevention in the local environment], Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.
 • Szymańska J., Zamecka J., Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki [A review of concepts and views on prevention], [w:] G. Świątkiewicz (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym [Prevention in the local environment], Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d5daeaf-0947-4d95-958f-aed29ea4e122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.