PL EN


2016 | 4 | 283-299
Article title

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością jako aktualny problem społeczno-etyczny

Content
Title variants
EN
Professional Activation of the Disabled as a Current Socio-Ethical Issue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szczególną rolę w adaptacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością odgrywa praca zawodowa – przemawiają za tym także względy terapeutyczne, ekonomiczne. Ruch i wysiłek fizyczny czy intelektualny wywiera korzystny wpływ na łagodzenie procesów chorobowych i poprawę czynności, które uległy zaburzeniu. Wielu teoretyków i praktyków rehabilitacji podkreśla korzystne skutki psychologiczne i społeczne pracy, a pogląd, że problemy ludzi niepełnosprawnych można rozwiązać poprzez opiekuńczą rolę państwa, przeszedł do historii. Obecnie mocno akcentuje się rolę aktywności w procesie rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością. Aktualnym zadaniem polityki społecznej w państwie demokratycznym jest przygotowanie zawodowe i stworzenie miejsc pracy dla osób o obniżonej wydolności. W systemie wartości kulturowych naszej społeczności, integracja, jako idea i wartość jest wyznacznikiem postaw społecznych, takich jak: solidarność, akceptacja, tolerancja, życzliwość. Z punktu widzenia etyki humanistycznej każdy człowiek ma prawo do pracy, która jest wartością uniwersalną, instrumentalną, a dla wielu ludzi także autoteliczną.
EN
Professional work plays an important role in social adaptation and integration of the disabled as do therapeutic and economic reasons, too. Exercises and physical or intellectual effort relieve health problems and help improve previously disturbed activities. Many theoreticians and practitioners in the field of rehabilitation stress favourable psychological and social effects of work and the viewpoint that the issues of the disabled can be solved by a welfare state has gone down in history. The role of activity in the process of social rehabilitation and integration of the disabled has been widely propagated recently. Professional preparation and the creation of new job opportunities for people with lower capacity seem to be current objectives of any democratic state social policy. Integration, as an idea and value, in the system of cultural values of our society is a determinant of such social attitudes as: solidarity, acceptance, tolerance and kindliness. From the point of view of humane ethics every human being has the right to work – work which is a universal, instrumental and (for many) also autotelic value
Year
Issue
4
Pages
283-299
Physical description
Contributors
References
 • Bartkowski, J. (2009). Charakterystyka społeczno-ekonomiczna zakładów pracy, jako determinanta zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W: B. Gęsiarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudnij niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Borkowska, S. (red.) (2004). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.
 • Boni, M. (red.) (2009). Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Baum, E. (2008). Terapia zajęciowa. Wrocław: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 • Gonciarz, B., Ostrowska, A., Panków, W. (2008). Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i n terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, Warszawa: IFiS PAN.
 • Jan Paweł II (1982). Laborem exercens, Warszawa: Wydawnictwo Pax.
 • Kantyka, S. (2010). Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kalita, J. (2006). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Kozak, W. (red.) (2000). Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Król, M., Przybyłka, A. (2004). Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy. W: L. Frąckiewicz, W. Koczur (red.), Niepełnosprawni a praca, (s. 57–67). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kryńska, E., Peter, K. (red.) (2013). Raport „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu. Warszawa: IPiSS.
 • Kutyło, Ł., Stronkowski, P., Wolińska, I., Zub, M. (2015). Bariery i możliwości integracji zawodowej. Pozyskano z: http://docplauer.pl/6387122-wyniki-dotychczasowych- badn-dotyczacych-aktywnosci.
 • Lis, A., Nowak, E. (2015). Niepełnosprawni wspierani przez case managment. Monitor Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Nr 18.
 • Majewski, T. (2003). System zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Pracy, nr 5, 7–9.
 • Mlkusińska, A. (2008). Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morysińska, A., Sochańska-Kawiecka, M., Kołakowska-Seroczyńska, Z., i Makowska-Betta, E. (2011). Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w woj.łódzkim. Raport końcowy. Łódź: Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy.
 • Mirowska-Łoskot, U., Wittenberg, A. (2015). Indeks nie dla niepełnosprawnych. Dziennik Gazeta Prawna, nr 238/4131, 3.
 • Olejniczak, M. (2009). Postrzeganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. W: J. Żbikowski, A. Siedlecka (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II.
 • Ostrowska, A. (1994). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych, raport z badań, (s. 97–110).Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Pilch, T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Sobolewski, A. i inn. (2010). Przewodnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Skiba, M. (2008). Znaczenie pracy w życiu człowieka w ujęciu retrospektywny. W: J. Sikora, D. Walczak-Duraj (red.), Praca w perspektywie humanistycznej (s. 19–30). Płock-Poznań: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
 • Stanko, J. (2009). Rola pracy w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie różnych szans. Socius. Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami, Nr 2/2009, 2–4.
 • SODIR, System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Pozyskano z: http://capitalwork. pl/spadek-zatrudnienie-osob-niepelnosprawnyxh.
 • Szewczuk, W. (red.) (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja. PEFRON, Statystyki – aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Pozyskano z: http://prfon.org.pl/programy-unili-europejs/.
 • Ustawa o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Dz. U. z 2008 nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami.
 • Wojciechowski, F. (2001). Potrzeby specjalne i ich aplikacje w myśl pedagogicznej prof. A. Hulka. W: G. Dryżałowska (red.), Paradygmaty i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku A. Hulka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Zabłocki, J. (2001). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d5eba79-4d66-40f6-add2-386ef70c6ab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.