PL EN


2016 | 1 (360) | 5-15
Article title

Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (The Sustainable Enterprise Value Map) Tool

Content
Title variants
PL
Ocena zrównoważonej wartości sektora opakowań z użyciem narzędzia SEVM (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa)
RU
Оценка устойчивой стоимости сектора упаковки с использованием инструмента SEVM (устойчивая карта стоимости предприятия)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The main aim of the following methodological article is to present possibilities of the SEVM (the Sustainable Enterprise Value Map) tool usage, based on which there is a possibility of planning and realising actions of sustainable development in companies. The verification of the SEVM usefulness as an efficient tool to identify the effects of the feedback of activities connected to responsible business and sustainable development has been done on the basis of the data included in the subject literature and the analysis of strategic and operational packaging branch companies activity, the possibility to achieve competitive advantage by implementation of activities including economic, environmental and social dimension to the value creating process. Practical and social implications: the use of a sustainable enterprise value map to evaluation of responsible activities from the range of sustainable development allows achieving competitive advantage by the possibility to enter the new outlet, influencing the customers’ loyalty and the improvement of efficiency in the range of operational activity.
PL
Głównym celem artykułu o charakterze metodologicznym jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania narzędzia, jakim jest SEVM (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważona Mapa Wartości Przedsiębiorstwa), na podstawie którego możliwe jest planowanie i realizowanie działań zrównoważonego rozwoju w firmach. Dokonano weryfikacji użyteczności Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa (SEVM) jako skutecznego narzędzia do identyfikowania efektów sprzężenia zwrotnego działań związanych z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem na podstawie danych zawartych w literaturze przedmiotu i analizy strategicznej i operacyjnej działalności firm z branży opakowań, możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie działań obejmujących wymiar ekonomicznym, środowiskowy i społeczny do procesu tworzenia wartości. Implikacje praktyczne i społeczne: zastosowanie zrównoważonej mapy wartości przedsiębiorstwa do oceny odpowiedzialnych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju pozwala osiągać przewagę konkurencyjną poprzez możliwość wejścia na nowy rynek zbytu, oddziaływanie na lojalność klientów i poprawę skuteczności w zakresie działalności operacyjnej.
RU
Основная цель данной методологической статьи – представить возможности использования инструмента SEVM (устойчивой карты стоимости предприятия, англ. Sustainable Enterprise Value Map), на основе которого возможно планирование и осуществление мероприятий по устойчивому развитию в фир- мах. Провели верификацию пригодности карты SEVM в качестве действенного инструмента по выявлению эффектов обратной связи действий, связанных с ответственным бизнесом и устойчивым развитием, на основе данных, содержащихся в литературе по предмету, и анализа стратегической и операционной деятельности предприятий упаковочой отрасти, возможность достичь конкурентного преимущества путем внедрения действий, включающих экономическое, природное и социальное выражение, в процесс формирования стоимости. Практические и социальные импликации: применение устойчивой карты стоимости предприятия для оценки ответственных дейстий из области устойчивого развития позволяет достичь конкурентного преимущества благодаря воз- можности выхода на новый рынок сбыта, воздействию на лояльность клиентов и повышению результативности ряда операционных действий.
Year
Issue
Pages
5-15
Physical description
Contributors
References
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • AN, I. F. B. (2012), Sustainable Value Creation.
 • Brendzel-Skowera K. (2012), Tworzenie wartości według społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 736.
 • Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (2014), Packaging quality assurances in supply chain, (w:) Proceeding of 14th International Scientific Conference “Business Logistics in Modern Management”, Osijek, Croatia.
 • Communication from the Commission to the European Parliament (2011), The Council, the European Economic and Social Committee and The Regions, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 • Gębarowski M. (2009), Concept of Customer Experience Management as an element of raising the competitiveness of enterprises, (w:) Becht A. (Ed.), Creating Organisation’s Competitiveness, Technical University of Lodz, Lodz.
 • Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Flak O., Pyszka A. (2010), Koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstwa a społeczna odpowiedzialność biznesu, (w:) Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług − modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice.
 • Lisińska-Kuśnierz M. (2010) Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. (2013), The role of packaging supply chain in food packaging safety assurance, “Logistics and transport”, Vol. 9, No. 3.
 • Marr B., Schiuma G., Neely A. (2004). The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers, “Journal of Intellectual Capital”, No. 5(2).
 • Narayanan V.K., Yang Y., Zahra S.A. (2009), Corporate venturing and value creation, a review and proposed framework,. “Research Policy”, No. 38(1).
 • Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój. We właściwym kierunku (2014), Materiały firmy Deloitte.
 • Porter M., Kramer M. (2006), Strategy &Society, The link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, “HBR”, No. 10.
 • Principles, Strategies & KPIs for Packaging Sustainability (2011), Sustainable Packaging Alliance, 5 September.
 • Przemysł i rynek opakowań w Polsce. 15 lat Polskiej Izby Opakowań (The Packaging Industry and Market in Poland. 15th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging) (2009), Vidart, Warszawa.
 • Pyszka A. (2011), CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • The Collaborative Economy (2014), Report Deloitte Access Economics.
 • Packaging Industry Report (2013), Report SPG Media Group.
 • Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8.
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, „E-mentor”, nr 5(37).
 • Walczak W. (2009), Niematerialne determinanty konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw, (w:) Lachiewicz S., Matejun M., (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • van Everdingen W.Y.M., van Hillegersberg J. (2002), The dynamics of factors affecting the adoption of innovations, “Journal of Product Innovation Management”, Vol. 19, Iss. 6.
 • Wasiak W. (2014), Przemysł i rynek opakowań w Polsce, „Przemysł Spożywczy”, nr 2.
 • Waver R., Vogtlander J. (2013), Eco-efficient Value Creation: An Alternative Perspective on Packaging and Sustainability, “Packaging Technology and Science”, No. 26(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d6135c1-aedc-457c-919b-e945d12dd394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.