PL EN


2016 | 46 | 345-357
Article title

Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych

Authors
Content
Title variants
EN
Professional Passivity in Poland and Selected Groups of the EU Countries
RU
Профессиональная пассивность в Польше на фоне некоторых стран Евросоюза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań prezentowanych w pracy jest bierność zawodowa. W pracy prowadzono analizy populacji biernych zawodowo na tle innych grup uczestników rynku pracy (pracujących i bezrobotnych, czyli aktywnych zawodowo) w Polsce i w Unii Europejskiej. Przeprowadzono także analizy wewnętrznej struktury populacji biernych zawodowo z uwzględnieniem jako kryterium podziału populacji deklarowanej w badaniach BAEL przyczyny bierności zawodowej w Polsce oraz trzech grupach krajów – ogółu (27) krajów unijnych oraz krajów tzw. starej (EU-15) i nowej (EU-12) Unii. Poza ujęciem ogólnym analizy w powyższym zakresie prowadzono na grupach kobiet i mężczyzn. Zakres czasowy prowadzonych badań obejmuje okres lat 2002–2012.
EN
Professional passivity constitutes a subject of research presented in the paper. Analyses of populations which are professionally passive at the background of other participants of the labour market (employed and unemployed – i.e. professionally active) in Poland and the European Union were conducted. Analyses of internal structure of the populations which remain professionally passive was performed in the paper accounting for division of the declared population in the BAEL researches the cause of the professional passivity in Poland and three groups of countries – all (27) member states of the European Union and countries of so called Old Union (EU-15) and New Union (EU-12). The analyses concerning the above mentioned scope also focused on the groups of women and men. The time scope of conducted analyses includes period from 2002 to 2012.
Year
Volume
46
Pages
345-357
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytet Szczeciński, kunaszm@tlen.pl
References
 • Arendt Ł., 2012, Badanie wpływu elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+, IPiSS, Warszawa.
 • Boeri T., Our J.V., 2011, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cyrek M., Cyrek P., 2008, Wykształcenie jako czynnik różnicujący aktywność zawodową ludności w gospodarce opartej na wiedzy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Go-spodarczy”, nr 13, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Drejerska N., 2010, Uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej z perspektywy teorii „swoich” i „obcych”, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 10 (25).
 • GUS, 2014, Kwartalna informacja o rynku pracy – I kwartał 2014 r., GUS, Warszawa.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., 2010, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • Kabaj M., 2008, Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych [w:] Polska w obli-czu starzenia się społeczeństwa, red. A. Karpiński, A. Rajkiewicz, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa.
 • Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., 2013, Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych [w:] Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne, red. P. Zwiech, Economicus, Szczecin.
 • Kwiatkowski E., 2006, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa.
 • Nyk M., 2010, Wynagrodzenie a pracujący w gospodarce polskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 11, z. 13.
 • Wiśniewski Z. (red.), 2009, Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, TNOiK, Toruń.
 • Woźniak B., 2007, Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy środkowo-wschodniej [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d6760e5-15e9-42ce-b4ae-ea1e800e8433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.