PL EN


2017 | 6 | 6 | 10-16
Article title

Prawne uwarunkowania realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze energetyki ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności

Content
Title variants
EN
Legal Aspects of the Responsible Development Strategy in the energy field with special regard to Electro Mobility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wymieniono projekty strategiczne w obszarze energetyki zawarte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Autor wskazał na dwa projekty w szczególny sposób wymagające nowych regulacji prawnych, tj. rynek mocy oraz rozwój elektromobilności. Następnie skupił się na wskazaniu podstawowych barier prawnych rozwoju elektromobilności z pominięciem barier o charakterze finansowym, gdzie regulacje prawne są niezbędne, ale akcesoryjne wobec wydatkowania środków publicznych. Do podstawowych kwestii wymagających uregulowania autor zaliczył konieczność zdefiniowania stron zaangażowanych w świadczenie usługi ładowania pojazdu elektrycznego, wyjaśnienie wątpliwości z zakresu prawa energetycznego (wymóg koncesji) oraz prawa budowalnego (wymóg pozwolenia budowalnego). Następnie autor przeanalizował planowane przepisy zawarte w projekcie ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych w kontekście wskazanych przeze siebie wątpliwości. W wyniku tej analizy autor doszedł do wniosku, że projekt ustawy jest spójny i zorientowany na przyszłość, ale pomija obecnie istniejącą infrastrukturę, tym samym zagadnienia wymagające regulacji w pewnym zakresie takimi nadal pozostaną, o ile przepisy zostaną uchwalone przez Sejm w obecnym brzmieniu projektu.
EN
This article mentions the strategic projects of the Polish government in the energy field, presented in its Responsible Development Strategy. Two projects are considered, which are in particular in need of a new regulatory environment – the capacity market and Electro Mobility (E-Mobility). The paper’s next focus is on identifying legal barriers to the development of Electro Mobility. The basic issues that need to be regulated include: the need to define the parties involved in charging an electric vehicle, clarification of energy law (concession requirement) and construction law (building permit requirement). The author analyses the planned provisions contained in the Draft Law on Electro Mobility and Alternative Fuels in the context of doubts that he raises. As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that the draft law is coherent and focused on the future, but ignores existing infrastructure. Therefore the draft law tackles only part of the problems.
Year
Volume
6
Issue
6
Pages
10-16
Physical description
Dates
published
2017-10-31
printed
2017-10-31
Contributors
  • Doktor habilitowany nauk prawnych; pracownik Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
References
  • Igliński, H. (2017). Instrumenty wsparcia e-mobilności : doświadczenia innych krajów i wnioski dla Polski. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju. Sopot: Europejski Kongres Finansowy.
  • Ostrowski, R. (2017). Ładowanie samochodu elektrycznego w świetle polskiego prawa. Pobrano z: http://polskiemedia.org/ladowanie-samochodu-elektrycznego-w-swietle-polskiego-prawa/ (20.04.2017).
  • Pol, A. (2015). Informacja na temat programu rozwoju motoryzacji w Estonii z wykorzystaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Materiały nieopublikowane. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
  • Żurowska, M. i Domagała, W. (2017). Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Portal Cire. Pobrano z: http://www.cire.pl/item,145089,13,0,0,0,0,0,projekt-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternetywnych.html (24.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d77d647-8215-42a8-815e-653a3d950f02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.