PL EN


2014 | 105 | 1 | 85-104
Article title

„Literatura polska jest projektem na daleką metę”: „prywatne obowiązki” a Miłoszowskie czytanie Rosji

Title variants
EN
“Polish Literature Is a Long Run Project:” “Private Obligations” and Miłosz’s Reading Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł – wpisujący się w tradycję historii intelektualnej – jest próbą pokazania, w jaki sposób można czytać eseistykę Czesława Miłosza pod kątem zawartego w niej projektu modernizacyjnego, nakierowanego na europeizację polskiej kultury. Autorka stara się udowodnić, że „prywatne obowiązki” wolno uznać za jedną z centralnych kategorii w myśleniu tego pisarza i zastanawia się nad tym, w jaki sposób ta koncepcja przekłada się nie tylko bezpośrednio na jego twórczość, ale i na proponowany przez niego model zachowań współczesnego polskiego intelektualisty. Tekst ten można przy tym uznać za swoiste studium przypadku: rozwiązania podsuwane przez Miłosza zostały tu prześledzone na przykładzie odniesień do kultury rosyjskiej występujących w jego szkicach i korespondencji.
EN
Falling into the tradition of intellectual history, the article is an attempt to present the way one reads Czesław Miłosz’s essay writings from the angle of a modernizing project included in it aiming at Europeanization of Polish culture. The author tries to prove that “private obligations” might be seen as one of the central category in Miłosz’s thinking, and ponders over the mode this concept mirrors not only directly his creativity but also the model of behavior of a contemporary Polish intellectual which the writer proposes. The text may furthermore be regarded as a peculiar case study: Miłosz’s suggested solutions are here followed as based on the references to Russian culture present in his sketches and correspondence.
Year
Volume
105
Issue
1
Pages
85-104
Physical description
Dates
published
2014-03-28
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d7cc9a1-1f0d-4e97-9770-02350add6556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.