PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 43-70
Article title

Rola usług socjalnych w kreowaniu wizerunku organizacji pozarządowej na przykładzie Caritas Diecezji Radomskiej

Authors
Title variants
EN
The Role of Social Services in Creating the Image of an NGO by the Example of Caritas of the Diocese of Radom
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
New conditions for the functioning of the non-profit sector and changes in the external environment of these organizations related to the dissemination of the paradigm of multi-sectoral social policy, which is an instrument for achieving personalized, professionally produced and supplied social services, make the commitment and civic activity in this area is essential transformation. Non-governmental organizations operate in many areas of social life, supported mainly by individuals, provide a service for public institutions and other NGOs. The most popular form of action is the direct provision of services to members, clients and dependents of the organization. This high position of this direct activities aimed at the needy is the most heartwarming and positive trend of civil society. Providing services to individuals, non-governmental organizations take part and support the tasks of public institutions. It should be noted that the increase in cooperation between NGOs and public institutions contribute to the building of networks and the multiplication of social capital. Transformation of the civil sector expressed the necessity of taking care of self-image non-governmental organizations and their use of the instruments of public relations in the process of building favorable relationships with all actors in the environment internal and external (volunteers, donors, people who use its services, or members of the whole society). In the article shown the process of creating and changing the image through social services for different groups of beneficiaries. Analyzed Caritas Diocese of Radom - an organization that strongly rooted in the practice of local social policy, demonstrating not only professionalism in social work, but also the ability to cooperate and create partnerships and clarity own image.
PL
Nowe uwarunkowania funkcjonowania sektora non profit i zmiany w otoczeniu zewnętrznym tych organizacji związane z upowszechnianiem paradygmatu wielosektorowej polityki społecznej, którego instrumentem realizacji są zindywidualizowane, profesjonalnie wytwarzane i dostarczane usługi społeczne, sprawiają, że zaangażowanie i aktywność obywatelska w tej sferze ulega zasadniczym przeobrażeniom. Organizacje pozarządowe działają w wielu obszarach życia społecznego, wspierają głównie osoby indywidualne, świadczą też usługi dla instytucji publicznych i innych organizacji pozarządowych. Najbardziej popularną formą działań jest bezpośrednie świadczenie usług członkom, klientom i podopiecznym organizacji. Tak wysoka pozycja tej bezpośredniej działalności, skierowanej do potrzebujących, jest najbardziej pokrzepiającym i pozytywnym trendem społeczeństwa obywatelskiego. Świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, organizacje pozarządowe częściowo przejmują i wspierają zadania instytucji publicznych. Należy zaznaczyć, że wzrost współpracy między organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi przyczynia się do budowy sieci powiązań i pomnażania kapitału społecznego. Przemiany sektora obywatelskiego wyrażają się także koniecznością dbania o własny wizerunek organizacji pozarządowych i wykorzystywania przez nie instrumentów public relations w procesie budowania korzystnych relacji ze wszystkimi podmiotami działającymi w jej otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym (wolontariuszami, darczyńcami, osobami korzystającymi z jej usług, czy też członkami całego społeczeństwa). W artykule ukazano proces kreowania i zmiany wizerunku poprzez usługi socjalne świadczone na rzecz różnych grup beneficjentów. Analizie poddano Caritas Diecezji Radomskiej – organizację, która bardzo mocno zakorzeniła się w praktyce lokalnej polityki społecznej, wykazując się nie tylko profesjonalizmem w pracy socjalnej, lecz także zdolnością do współpracy i tworzenia partnerstw oraz wyrazistością własnego wizerunku.
Contributors
author
 • Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, m.gagacka@uthrad.pl
References
 • Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Auleytner J., Polityka społeczna – ciągłość i zmiany, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004.
 • Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2006.
 • Dutkiewicz M., Wizerunek sektora pozarządowego – więcej pytań niż odpowiedzi, „Trzeci Sektor” 2006, nr 5.
 • Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2005.
 • Gagacka M., Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Gagacka M., Kompetencje przedsiębiorcy społecznego − klucz do efektywności ekonomii społecznej, w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna, ekonomia bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, red. E. Trafiałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.
 • Gagacka M., Pluralizm w systemie usług społecznych − wyzwania i zagrożenia, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 1, s. 81-102.
 • Gagacka M., Tożsamość organizacji pozarządowych. Lokalny obraz tożsamości w świetle badań jakościowych, w: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – implikacje dla subregionu radomskiego, red. K. Głąbicka, Politechnika Radomska, Prace Naukowe, „Ekonomika” 2006, nr 2/15.
 • Gliński P., Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 1997.
 • Gliński P., Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2009.
 • Grewiński M., Podmioty „trzeciego systemu” – nowy partner sektora publicznego w polityce pomocy i integracji społecznej – ekspertyza przygotowana na zlecenie MCPS, Warszawa 2009.
 • Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 • Hall P.D., A historical overview of the private nonprofit sector, w: The Nonprofit Sector. A research handbook, red. W.W. Powell, Yale University Press, New Haven–London 1987.
 • Hartmann A., Usługi społeczne: specyfika, zadania i kierunki rozwoju z perspektywy teorii socjologicznych, w: Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, red. A. Evers, R. Heinze, T. Olk, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Warszawa 2013.
 • Hrynkiewicz J., Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, w: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Wyd. ISP, Warszawa 2002.
 • Iwankiewicz-Rak B., Siła wizerunku organizacji pozarządowej, „Trzeci Sektor” 2006, nr 5.
 • Iwankiewicz-Rak B., Obszary decyzji marketingowych organizacji non-profit, w: Marketing przełomu wieków, red. K. Mayure-Łopacińska, A. Styś, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Iwankiewicz-Rak B., Słabe państwo – silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFiS, PAN, Warszawa 2002.
 • Kamiński T., Caritas w działalności pożytku publicznego: szanse i zagrożenia, w; Misericors. 75 lat Działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, red. P. Grzanka, Wyd. Biblos, Tarnów 2012.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 2005.
 • Koralewicz J., Ziółkowski G., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Krawczyk M., Stan W., 15 lat Caritas Diecezji Radomskiej, Wyd. Caritas Diecezji Radomskiej, Radom 2007.
 • Niedźwiecki D., Liderzy społeczni w warunkach kryzysu społeczeństwa obywatelskiego, w: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, red. A. Gawlikowska, P. Gliński, A. Kościński, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Przewłocka J., Polskie organizacje pozarządowe 2012. Badanie aktywności obywatelskiej, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Sułkowski Ł., Organizacje w poszukiwaniu tożsamości, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 3.
 • Szczepański M., Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
 • Tutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Wójcik K., Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005.
 • Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 • Zaborowska A., Dostrzegać bezdomność. Bezdomność w perspektywie pomocy społecznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
 • Zaborowska A., Bezdomność w regionie radomskim. Analiza socjologiczna, „Biuletyn Informacyjny. Wiadomości społeczne. Badania społeczne w subregionie radomskim” 2011, nr 2, s. 44-58.
 • Zaborowska A., Jak skutecznie pomagać bezdomnym – dylematy pracy socjalnej, w: Wsparcie społeczne. Między teorią a praktyką, red. M. Gagacka, A. Gołębiowski, PTPS, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 2012, s. 181-191.
 • Zarębska A., Misja a tożsamość współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d7f9caa-027b-47aa-bfc0-c9751f566ea2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.