PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 99-114
Article title

Aspiracje małżeńsko-rodzinne studentów wybranych uczelni Krakowa w świetle badań

Authors
Title variants
EN
Students' Marital-Family Aspirations in the Light of Studies Conducted Selected Krakow Universities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Aspirations are one of the basic factors conditioning the activity of an individual that is expressed in the form of aims, plans, desires, wishes, needs or interests determining young people's further life, and hence also conditioning the probable directions of development future societies may take. It is difficult to undertake the issue of aspirations without taking into consideration their determinants. They depend on a variety of mutually connected factors influencing the personality of an actual man, and also influencing a broader context of his living environment. The results of the presented studies of marital-family aspirations of students of selected Krakow universities show that a decided majority of them point to love, happiness in the family and winning people's trust as well as finding friends, as the most estimated values. The students expect their future spouse to be faithful, respectful, honest and they expect mutual trust in their marriage. Students of Pedagogy as well as deeply faithful and practicing Catholics are the greatest part of this group of subjects. The respondents most often want to start a family within ten years' time. Due to the preferred model of the family women usually want to form egalitarian families, and men more often plan a patriarchal model. A high material status of the family is usually planned by women as well as by students deeply believing and regularly following religious observances. The subjects consider honesty, truthfulness, respect for oneself and responsibility as very important in educating their own children. The above features are more often valued by Pedagogy students than by students of Power Industry Faculty and Faculty of Medicine.
PL
Aspiracje są jednym z podstawowych czynników warunkujących aktywność jednostki, wyrażającym się w postaci dążeń, zamierzeń, pragnień, życzeń, potrzeb czy zainteresowań wyznaczających dalszą drogę życiową młodych ludzi, a tym samym przypuszczalne kierunki rozwoju przyszłych społeczeństw. Nie sposób podejmować tematyki aspiracji bez uwzględniania ich uwarunkowań. Zależą one od różnorodnych czynników oddziałujących we wzajemnym powiązaniu, które odnoszą się do osobowości konkretnego człowieka, a także do szerszego kontekstu jego środowiska życia. Wyniki zaprezentowanych badań aspiracji małżeńsko-rodzinnych studentów wybranych uczelni wyższych Krakowa ukazują, że zdecydowana większość z nich wskazuje na miłość, szczęście rodzinne oraz zdobycie ludzkiego zaufania i przyjaciół jako na najwyżej cenione wartości. Od przyszłego współmałżonka studenci oczekują wierności, wzajemnego zaufania iszacunku oraz uczciwości. Najczęściej pragną oni zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tej grupie przeważają studenci kierunku Pedagogika oraz badani głęboko wierzący i regularnie praktykujący. Badani studenci aspirują najczęściej do założenia własnej rodziny w ciągu 10 lat. Ze względu na preferowany model rodziny, kobiety najczęściej pragną tworzyć rodziny egalitarne, z kolei mężczyźni częściej preferują model patriarchalny. Wysoki status materialny rodziny najczęściej planują osiągnąć kobiety oraz badani głęboko wierzący i regularnie praktykujący. W wychowaniu własnych dzieci badani najczęściej uznają za bardzo ważne: uczciwość, prawdomówność, szacunek dla samego siebie oraz odpowiedzialność. Powyższe cele iwartości częściej doceniają studenci Pedagogiki niż studenci Energetyki i kierunku Lekarskiego.
Contributors
author
  • Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tylkamonika@gmail.com
References
  • Błasiak A.: Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2012.
  • Dyczewski L.: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
  • Dyrda J.M.: Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2009.
  • Dziewiecki M.: Pedagogika pragnień i aspiracji, „Katecheta” 2(2001), s. 11-16.
  • Janowski A.: Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa: PWN 1977.
  • Lewowicki T.: Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa: PWN 1987.
  • Łoś M.: Motywacyjne i emocjonalne uwarunkowania poziomu aspiracji, „Studia Socjologiczne” 1971, nr 2 (41), s. 155-174.
  • Wawro F.W.: Wyznaczniki aspiracji młodzieży w perspektywie przeobrażeń społecznych. Wybrane aspekty teoretyczne, w: Pedagog wobec wyzwań współczesności, red. W.F. Wawro, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 169-188.
  • Wiśniewski D.: Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian społeczno-kulturowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d848851-40d3-4915-a7de-d47b1594a65d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.