PL EN


2017 | 6 | 6 | 96-112
Article title

Korytarze przesyłowe w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki

Authors
Content
Title variants
EN
Transmission corridors in the legislation of the United States of America
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł obiera za przedmiot nieczęsto podejmowaną w polskiej literaturze problematykę korytarzy przesyłowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako jeden z elementów mających zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne. Korytarz przesyłowy to wyodrębniony normatywnie teren, o specjalnym statusie prawnym, z istnieniem niekiedy zamanifestowanym w sposób faktyczny, na którym mają być albo już są posadowione urządzenia przesyłowe, obarczony specyficznymi funkcjami, definiującymi istotę korytarza. Autor wychodzi od rozważań nad kwestią dostępu przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości obarczonej urządzeniami przesyłowymi, następnie przechodzi do wskazania podziału na różne rodzaje korytarzy przesyłowych i dokonuje ich szczegółowego omówienia wraz z przedstawieniem refleksji nad ich wzajemnymi relacjami.
EN
The present article chooses as its subject a somewhat unpopular, at least in Polish literature, matter of transmission corridors in the United States of America, as one of the elements that are to ensure widely understood energy security. A transmission corridor is a normatively isolated terrain of a special legal status (with its existence sometimes manifested in a factual way), where transmission infrastructure are, or will be located, which plays specific roles that define the very essence of the corridor. The author begins with the deliberation on the issue of the right of transmission entrepreneurs to use the land (covered by the transmission infrastructure ), presents the division between different types of transmission corridors and gives their detailed description as well as discusses their relations.
Year
Volume
6
Issue
6
Pages
96-112
Physical description
Dates
published
2017-10-31
printed
2017-10-31
References
  • Fogarty, T. i Lamb, R. (2012). Investing in the Renawable Power Market: How to Profit from Energy Transmission. New Jersey: Wiley.
  • Frazier, M., Thomas, P., Robertson, H., Dunlap, J. i Morgan, T. (). Transmission Line, Railroad and Pipeline Common Corridor Study (abstrakt). Pozyskano z: http://ieeexplore.ieee.org (28.05.2017).
  • Garner, B.A. (2004). Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Publishing Company .
  • Pusung, F.F. (2011). Smart Grid. Moguncja: .
  • Tokarczyk, R. (1997). Zarys prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Lublin: Wyd. UMCS.
  • Tomain, J. i Cudahy, R. (2011). Energy Law in a Nutshell. St. Paul: West Academic Publishing.Swanstrom, D., Jolivert, M. (2009). Has the Energy Policy Act of 2005 succeeded in stimulating the development of new transmission facilities? Energy Law Journal, 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d8604ff-9057-4712-998f-6f0bf8fbb26e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.