PL EN


2011 | 2 | 2 | 65-80
Article title

Wpływ wybranych czynników na umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi przez uczniów kończących II etap edukacyjny w świetle badań

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the selected factors on the skills of using it notions by pupils finishing the 2nd educational stage on the basis of own studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W dotychczas prowadzonych badaniach nad rozwojem pojęć u dzieci i młodzieży nie zajmowano się ustaleniem zasobu ani umiejętnościami posługiwania się pojęciami informatycznymi. Autorzy zajmowali się głównie próbą określenia zasobu pojęć technicznych i z rzadka określeniem poziomu umiejętności posługiwania się nimi. Opierając się na literaturze opisującej rozwój pojęć, przyjęto, że podobnie jak na zasób również na umiejętność posługiwania się pojęciami informatycznymi mogą mieć wpływ między innymi takie czynniki, jak: środowisko rodzinne i lokalne, w którym żyje dziecko, środki masowego przekazu, do których ma ono dostęp, nauka szkolna oraz płeć uczniów. W artykule tym opisane zostały autorskie wyniki badań w zakresie umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową.
EN
In the studies conducted on the development of notions in children and youth, determination of lexicon or the skills of using the IT notions have not been tackled. Authors mainly made an attempt to determine the vocabulary of technical notions, rarely to determine the level of skills regarding such notions. On the basis of literature describing the development of the notions, it was assumed that similarly to vocabulary, skills of using IT notions may be affected by factors such as: family and local environment in which children live, mass media they have access to, school education and students' gender. The article presents author’s results of studies in the scope of skills with regard to using IT notions by pupils graduating from a primary school.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
65-80
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
References
  • DzU z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  • Furmanek W. (2010), Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych, „Edukacja – Technika – Informatyka”, „Rocznik Naukowy” nr 1, cz. 1: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Rzeszów.
  • Lib W. (2010), Czynniki wpływające na umiejętności posługiwania się pojęciami technicznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową w świetle badań, „Edukacja – Technika – Informatyka”, „Rocznik Naukowy” nr 1, cz. 1: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Rzeszów.
  • Lib W. (2011), Rozwijanie języka technicznego i informatycznego uczniów jako komponentu polskiego systemu edukacji [w:] Sborník z konference Trendy Ve Vzdělávání 2011, red. M. Carska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Olomouc.
  • Stoffa J., Stoffová V. (2011), O terminologickej a jazykovej kultúre tematického zošitu zo stredoškolskej informatiky [w:] Sborník z konference Trendy Ve Vzdělávání 2011, red. M. Carska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Olomouc.
  • Walat W. (2011), System naczelnych celów edukacji ogólnotechnicznej [w:] Sborník z konference Trendy Ve Vzdělávání 2011, red. M. Carska, M. Klement, Č. Serafin, M. Havelka, Olomouc.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d89a2ca-4a31-4979-8bf8-6409ab64af40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.