PL EN


2016 | 5 (18) nr 1 | 161-179
Article title

Podmiot sakramentu namaszczenia chorych

Authors
Title variants
EN
The Subject of the Sacrament of Anointing of the Sick
FR
Le sujet du sacrement de l’onction des malades
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę analizy i interpretacji przepisów, w oparciu o które Kościół określa kryteria dopuszczania podmiotu do sakramentu namaszczenia chorych. Uwzględniono w nim dyspozycje kan. 1004-1007 KPK/83, a także stosowne przepisy liturgiczne i – w miarę potrzeby – inne kanony korespondujące. W oparciu o komentarz współczesnej doktryny prawnej oraz w nawiązaniu – tam, gdzie było to konieczne – do wątków historycznych, wyodrębniono najpierw ogólne kryteria podmiotowe, którymi są: fakt przyjęcia chrztu, osiągnięcie stanu używania rozumu oraz wejście w stan niebezpieczeństwa na skutek choroby lub starości. Następnie dokonano analizy zasady powtarzalności tego sakramentu. W dalszej kolejności scharakteryzowano wskazane przez prawodawcę przypadki szczególne, kiedy to może zachodzić wątpliwość, co do możliwości traktowania kogoś jako podmiotu sakramentu chorych. Dalej poczyniono uwagi na temat rozumienia prośby o sakrament, która powinna występować po stronie przyjmującego. Na koniec odniesiono się do zakazu udzielania tego sakramentu chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.
EN
The study focuses on the analysis and interpretation of regulations used by the Church to specify the criteria of admitting a subject to the sacrament of anointing of the sick. The study takes into account the dispositions of the can. 1004-1007 (1983 CIC) and the proper liturgical instructions, as well as other corresponding canons if necessary. First, general subjective criteria are distinguished on the basis of contemporary legal doctrine and in connection with historical factors whenever they are important. These criteria include: the fact of receiving baptism, the ability to use reason, and being in a dangerous condition due to sickness or old age. Next, the rule of repetition of this sacrament is analyzed. After that, special cases shown by the legislator are described, when it is uncertain whether someone can be the subject of the sacrament of anointing of the sick or not. Next, the article focuses on the understanding of the request to be given the sacrament, which should be expressed by the recipient. Finally, the text discusses the prohibition to administer the sacrament of anointing of the sick to people who remain obstinate in grave public sin.
Year
Issue
Pages
161-179
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kościelna 4, 43-170 Łaziska Górne, Poland, andrzejkumor@wp.pl
References
 • Bartoszek, Antoni. 2010. „Sakrament namaszczenia chorych a dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu, oraz osoby od urodzenia upośledzone umysłowo.” Studia Pastoralne 6:168-182.
 • Janczewski, Zbigniew. 2012. „Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych.” Prawo Kanoniczne 55, nr 4:39-56.
 • Krakowiak, Czesław. 2000. „Komu i kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych?” Zamojski Informator Diecezjalny 9, nr 2:210-213.
 • Krukowski, Józef, red. 2011. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte. Poznań: Pallottinum.
 • Majer, Piotr, red. 2011. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja na postawie wydania hiszpańskiego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Marzoa, Ángel. 2011. „Sakrament namaszczenia chorych.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja na postawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 743-749. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Mikołajczyk, Marian, i Jerzy Misiurek. 1979. „Chorych namaszczenie.” W: Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, i Feliks Gryglewicz, 256-260. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Pastuszko, Marian. 1985. „Sakrament namaszczenia chorych w nowym prawie kanonicznym.” W Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. Jerzy Syryjczyk, 159-195. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Ptak, Robert. 2009. „Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK/1983.” Prawo Kanoniczne 52, nr 3-4:303-316.
 • Testa, Benedetto. 1998. Sakramenty Kościoła. T. 9. Poznań: Pallottinum.
 • Zaborowski, Marek. 2009. „Sakrament namaszczenia chorych w ujęciu teologiczno-prawnym.” Roczniki Nauk Prawnych 19, nr 1:179-199.
 • Zubert, Bronisław. 2005. „Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych.” W Pro iure et vita. Wybór pism, red. Elżbieta Szczot, 600-637. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zubert, Bronisław. 2011. „Sakrament namaszczenia chorych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 182-205. Poznań: Pallottinum.
 • Zubert, Bronisław. 2014. „Unctio infirmorum pro infantibus?” W Reddite ergo quae sunt Cesaris Cesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, i Henryk Stawniak, 653-668. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d8b4793-8e49-44b6-b2c0-b8c450362848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.