PL EN


2013 | 3(21) | 61-81
Article title

Samoocena a poczucie osamotnienia młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Self-esteem versus a feeling of loneliness in adolescents with mild intellectual disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przedstawionego opracowania jest określanie charakteru zależności pomiędzy samooceną i subiektywnie odczuwanym osamotnieniem młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu z młodzieżą pełnosprawną. Badania ujawniły, że samoocena realna i idealna nie różnicuje istotnie statystycznie badanej młodzieży, ale znaczące różnice pojawiły się w zakresie poczucia osamotnienia, gdyż młodzież niepełnosprawna istotnie częściej niż młodzież pełnosprawna doświadcza poczucia osamotnienia w kontaktach z rówieśnikami, zdecydowanie wyżej ocenia poczucie osamotnienia, którego źródłem są zaburzone kontakty z rodzicami, częściej przeżywa osamotnienie w relacjach z innymi osobami znaczącymi oraz ujawnia skłonność do pozostawania z sobą samym. Okazało się także, że istnieje negatywna współzależność pomiędzy samooceną a poczuciem osamotnienia młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną i młodzieży pełnosprawnej. Uzyskane wyniki mają znaczenie teoretyczne i praktyczne.
EN
The purpose of this paper is to define the character of the relationship between self-esteem and subjectively experienced loneliness in adolescents with mild intellectual disabilities as compared to their nondisabled peers. The research shows that there are no statistically significant differences between the two groups in terms of real self-esteem and ideal self-esteem; however, substantial differences occur in terms of the feeling of loneliness as adolescents with disabilities experience loneliness among their peers significantly more frequently than nondisabled adolescents. They find disturbed relationships with their parents to be an important source of their isolation, feel lonely in relationships with other significant people more often, and show a tendency to stay on their own. It turns out that there is a negative correlation between self-esteem and a feeling of loneliness in adolescents with mild intellectual disabilities and nondisabled ones. The results are of theoretical and practical importance.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d8c0f8b-1851-4894-bd6e-844f5e0cbd17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.