PL EN


2016 | 3(20) | 81-91
Article title

Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej – przegląd wybranych badań

Content
Title variants
EN
Quality of life of disabled persons and their families in the outside and internal prospect – inspection of chosen examinations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niepełnosprawność stanowi poważny problem społeczny. Jest przedmiotem wielu dyskusji i badań naukowych. Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień teoretycznych związanych z jakością życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Zostało w nim wyjaśnione pojęcie jakości życia. Zaprezentowano wybrane badania autorów polskich i zagranicznych dotyczące omawianej tematyki. Wprowadzenie zawiera krótkie przedstawienie tematu oraz próbę zdefiniowania jakości życia. Następnie, w oparciu o wybrane badania, omówione zostały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące mieć wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnością. Kolejny podrozdział ukazuje problematykę z perspektywy członków rodziny osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza rodziców i rodzeństwa. Artykuł kończy się krótkim podsumowaniem. Autor artykułu przedstawia temat z własnej perspektywy – zarówno pedagoga i terapeuty, jak i osoby z niepełnosprawnością ruchową.
EN
Disability constitutes the serious social issue. It is an object of many discussions and researches. This article is regarding the theoretical issues associated with the quality of life of disabled persons and their families. Comprehending the quality of life has been explained in it. The chosen examinations of Polish and foreign authors concerning the discussed subject matter were described. Basics contain short visualising of the subject and the attempt to define the quality of life. Next, based on chosen examinations, extrinsic and internal factors being able to affect the quality of life of persons with disability have been discussed. The next subsection is portraying issues from a perspective of family members of the disabled person, especially parents and siblings. The article is ending with the brief summary. The author of the article is showing the subject both being a teacher and a psychotherapist, as well as a person with motor disability.
Year
Issue
Pages
81-91
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
 • Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu
References
 • Bartnikowska U., Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców,Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010
 • Byra S., Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą.Struktura i uwarunkowania, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
 • Garbat M., Paszkowicz M. A., Jakość życia osób niepełnosprawnych w województwielubuskim – diagnoza sytuacji materialno-bytowej, [w]: Jakość życia osób niepełnosprawnychi nieprzystosowanych społecznie, red. Palak Z., Lublin, WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
 • Jakość życia: od wykluczonych do elity, red. Derbis R., Częstochowa, Akademia im.Jana Długosza, 2008
 • Parchomiuk M., Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacjitrudnych, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 • Sidor B., Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwoz niepełnosprawnością umysłową, Lublin, Towarzystwo Naukowe KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego, 2005
 • Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, red. Palak Z., Chimicz D.,Pawlak A., Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
 • Bolach E., Bolach B., Jadach P., Jakość życia osób niepełnosprawnych poruszającychsię na wózku inwalidzkim w zależności od aktywności zawodowej, „Rozprawy NaukoweAkademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2010, t. XXX
 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rycielski P., Uwarunkowania aktywnościzawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, „Nauka”2008, Nr 2
 • Brzuzy G., Uszkodzenie wzroku a poczucie jakości życia, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2008, Nr 3
 • Firkowska-Mankiewicz A., Jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie – prezentacjaQOL-Kwestionariusza Jakości Życia, „Sztuka Leczenia” 1999, Nr 5(3)
 • Michalska A., Jakość życia dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcymi niepełnosprawnością intelektualną: wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne,„Neurologia Dziecięca” 2012, Nr 22
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D., Uwarunkowania jakościżycia osób niepełnosprawnych ruchowo, „Medycyna Pracy” 2013, Nr 64(2)
 • Smoleń R., Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym, „ZeszytyNaukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, Nr 1
 • Dyko B., Akceptacja niepełnosprawności pierwszym krokiem w lepszą jakość życia,http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/536515,Akceptacja-niepelnosprawnosci-pierwszym-krokiem-w-lepsza-jakosc-zycia.html, [dostęp z dnia: 31.05.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da1423d-538c-45ad-9422-206a0276c6e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.