PL EN


2005 | 2(20) | 63-73
Article title

Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich

Content
Title variants
EN
Importance of Public-Private Partnerships for ventures coofinanced by European funds
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Polska stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, otrzymała szansę uczestnictwa w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności. Pełna i efektywna absorpcja tych funduszy w dużej mierze zależeć będzie od współpracy partnerów ze wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego państwa, w tym prywatnego. Biorąc pod uwagę dość ograniczone możliwości finansowe wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w projektach współfinansowanych przez fundusze strukturalne, obecność środków sektora prywatnego często może okazać się nieodzowna. W artykule analizowany jest zakres oraz typologia partnerstw publiczno-prywatnych PPP. Przedstawione są zarówno szanse, jak i zagrożenie mogące się pojawić podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
Poland as a rightful member of European Union has got a chance to participate in structural funds and Cohesion Fund as well. Taking into consideration the limited financial opportunities of territorial self-government units in projects co-financed by structural funds, presence of private sector means may be considered as a crucial factor. The scope and typology of public-private partnerships PPP have been presented in this study. The chances as well threats which may occur during the execution of investment ventures within the framework of public-private partnership have been presented there as well.
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Antoniewicz G., 2004, "12 lat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", Rzeczpospolita nr 64 (6747), Energia/ochrona środowiska, Warszawa, 16 marca.
 • Ascher F., 1993, Les territories dufutur, DATAR/Editions de l'Aube.
 • Forowicz K., 2004, "12 lat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Lepsze perspektywy", Rzeczpospolita nr 64 (6747), Energia/ochrona środowiska, Warszawa, 16 marca.
 • Guidelines on Private Public Partnerhips for Infrastructure Development, 2000, United Nations, Economic Commission for Europe, ECE/TRADE/ NONE/2000/8.
 • Majchrzak M., 2002, "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze usług komunalnych jako czynnik aktywizujący rozwój regionalny" (w:) Region, Polska-Unia Europejska Ostatnia Runda, Szczecin, 9 grudnia.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r., Warszawa, luty 2003.
 • Olszewski M., 2003, "Partnerstwo Publiczno-Prywatne a współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych UE" (w:) Przygotowanie Polski do absorpcji Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, 2002, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa, październik.
 • Pietrzyk L, 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Podręcznik wdrażania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 2003, Komisja Europejska, marzec. Rozporządzenie Rady 1260/99 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy, dotyczące funduszy strukturalnych; Dz.U. WE seria L, nr 160 z 26 czerwca 1999 r.
 • Wytyczne Komisji Europejskiej: Guidelines for Succesful Public-Private-Partnerships, 2003, Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, styczeń.
 • Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, 2004, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 3 stycznia.
 • www.partnershipsbc.ca/publications/pb_resource_material
 • www.ppp.gov.ie/about_us/
 • www.pps.minfin.nl
 • www.4ps.co.uk/publications_case_studies_summary.asp
 • www.nra.ie/PublicPrivatepartnership/ProjectTracker/N4Kilcock-Kinnegad/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da36155-d492-4914-9af9-9d8e6daf2185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.