PL EN


2014 | 1(70) |
Article title

EDUCATIONAL POLICY AND THE APPROACH TO COMPETENCES WITHIN THE POLISH QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LLL

Content
Title variants
PL
Polityka edukacyjna i podejście do kompetencji w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
DE
Bildungspolitik und Kompetenzansatz im Polnischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The implementation of changes to the system of education resulting from the adoption of the European Qualifications Framework became a starting point for a socio-political and scientific debate on the objectives and conditions of the educational policy in Poland. It was acknowledged that the main obstacles to the civilizational development of Poland are cultural and historical barriers, whereas social competences, that will build up the social capital of Polish people, are to be the factor of positive change. The article focuses on the holistic, contextual and interdisciplinary nature of competences, particular importance of social competences of emancipatory and critical nature, and conditions necessary for their development, i.e. teachers and the learning environment, characterized by what the purpose of education is.
PL
Wdrażanie zmian w systemie edukacji wynikających z przyjęcia Europejskiej Ramy Kwalifikacji stało się przyczynkiem do społeczno-politycznej i naukowej debaty na temat celów i uwarunkowań polityki oświatowej w Polsce. Uznano, że głównymi przeszkodami rozwoju cywilizacyjnego Polski są bariery kulturowo-historyczne, a czynnikiem pozytywnej zmiany mają być kompetencje społeczne, które będą budować kapitał społeczny Polaków. W artykule zwrócono uwagę na holistyczny, kontekstualny i interdyscyplinarny charakter kompetencji, szczególne znaczenie kompetencji społecznych o charakterze emancypacyjnym i krytycznym oraz niezbędne warunki do ich rozwoju: nauczycieli i środowisko uczenia się charakteryzujących się tym, co jest celem edukacji.
DE
Die Umsetzung der Veränderungen im Bildungssystem, die von der Annahme der Europäischen Qualifikationsrahmen resultierte, war ein Beitrag zur gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Diskussion über die Ziele und Bedingungen der Bildungspolitik in Polen. Es wurde festgestellt, dass die größten Hindernisse für die weitere Entwicklung Polens kulturhistorische Barrieren sind. Der Faktor der positiven Veränderung sind Sozialkompetenzen, die das Sozialkapital Polens aufbauen können. Der Artikel weist auf den ganzheitlichen, kontextbezogenen und interdisziplinären Charakter der Kompetenz hin. Besondere Bedeutung haben emanzipatorische und kritische Sozialkompetenz sowie notwendige Bedingungen für ihre Entwicklung: Lehrer und Lernumfeld, die dadurch gekennzeichnet, ist was der Zweck der Bildung ist.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
  • Brzezińska A.I., Czub T. (2013), Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji, in: „Nauka”, No. 1.
  • Jurgiel-Aleksander A. (2012), Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk.
  • Kleiber M. et al., (2011), Raport „Polska 2050”, Warszawa.
  • Kwieciński Z. (2013), Edukacja wobec opóźnienia kulturowego, in: „Nauka”, No. 1.
  • Nowak-Dziemianowicz M. (2014), Kompetencje społeczne jako cele edukacji w szkole wyższej, in: Nowak-Dziemianowicz M. (Ed.), Ramy kwalifikacji w Polsce. Między adaptacją a rozwojem, Warszawa.
  • Poland 2030 Report, Warsaw 2009, http://zds.kprm.gov.pl/raport-polska-2030-wyzwania-rozwojowe, access: 06.10.2012.
  • Reference Report, Warsaw 2013, http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Raport_referencyjny_PL.pdf, p. 37, access: 08.03.2014.
  • Social Capital Development Strategy in 2011-2020, Warsaw, 21.12.2011, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/polityka/strategia/20100526_zal_strat_roz_kap_spo.pdf, access: 06.10.2012.
  • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2da83b51-145c-4497-937b-f2d859914e63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.