PL EN


2012 | 2(24) | 11-25
Article title

Doniosła rola wzorowego czytania

Authors
Title variants
EN
A significant role of perfect reading
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inspiracją do napisania artykułu stały się niepokojące wyniki aktualnych badań nad stanem czytelnictwa w Polsce. Katastrofalna sytuacja powinna skłonić do refleksji zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Podążając za organizatorami akcji „Cała Polska czyta dzieciom” należy podejmować działania zmierzające do poprawy zaistniałego stanu rzeczy. Idąc w kierunku osiągnięcia dojrzałości czytelniczej, konieczne jest podjęcie planowych i systematycznych przedsięwzięć. W tekście publikacji dokonano próby wyeksponowania znaczącej roli głośnego czytania nauczyciela. Przypomniane zostały zasady wzorowego czytania. Zwrócono szczególną uwagę na dobór odpowiedniego tekstu, by za jego pośrednictwem rozwijać czynności intelektualne, wrażliwość na piękno i kształtowanie pożądanych społecznie postaw. Przegląd wybranych form działalności edukacyjnej z pewnością przyczyni się do wspomagania procesu czytania. Na uwagę zasługuje aktywny udział nauczyciela – bibliotekarza, który może zaoferować ciekawe metody pracy z książką. Wydaje się, że zestaw proponowanych zabiegów edukacyjnych już od najmłodszych lat zachęci do obcowania z literaturą.
EN
The article arose from alarming results of current research on Polish readership. “The disastrous situation should induce both teachers and parents to reflect on it. Following the organizers of “The whole Poland reads children” campaign, measures aiming at improving the existing situation must be taken. Aiming at achieving reading maturity, it is necessary to implement some planned and consistent solutions. The publication attempts to emphasize an important role of a teacher reading aloud. Principles of perfect reading must be reminded. Particular attention is drawn to the selection of an appropriate text which should help develop intellectual activities, sensitivity to beauty, and shape socially desirable attitudes. An overview of selected forms of educational activities will certainly support the reading process. Particularly important is an active role of a teacher-librarian, who can offer interesting methods of working with a book. It seems that the set of suggested educational procedures will encourage to commune with literature from the youngest age.
Contributors
References
 • 1. Brzózka J., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem
 • Brzózka J., Harmak K., Izbińska K., Jasiocha A., Went W., Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. Zeszyt 1., WSiP, Warszawa 2009.
 • Czyżewska B., Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej, „Biblioteka – czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy” 13(2010)1.
 • Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Kłosiński W., Pierwszy rok nauki szkolnej. Przewodnik metodyczny, Skład Główny w Księgarniach GEBETHNERA i WOLFFA, Warszawa–Kraków 1929.
 • Lemańska W., O sile emocji pozytywnych. Zapobieganie depresji dzieci i młodzieży, PSYCHOLGIA. PEDAGOGIKA, WSiP, Warszawa 2005.
 • Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1982.
 • Rembowski J., Empatia, PWN, Warszawa 1989.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).
 • Sikorska-Celejewska A., Porozmawiajmy o… – przewodnik po książkach na tematy trudne, „Biblioteka – czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy” 16(2010)4.
 • Steiner R., Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2008.
 • Szczerbacz M., Katalog ilustrowany, „Biblioteka – czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy” 16(2010)4.
 • Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2daa085a-0e95-477d-89d7-fdf20d3f822c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.