PL EN


2012 | 13 | 283-288
Article title

Organizacja i kierownictwo w praktyce archeologicznej. Kilka uwag teoretycznych i praktycznych

Authors
Title variants
EN
Organization and management in archaeological practice. A few theoretical and practical remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to the growth of importance of organizational and managing abilities for archaeologists, the article aims at bringing closer basic issues on the organization and management theory, as well as encouraging archaeologists to deepen their knowledge of scientific methods of people management. The considerations are conducted against the context of the person and the achievements of Henri Fayol, practitioner and theoretician on organization management and the founder of the so-called classic school of organization and management teaching. The most famous piece of work of this researches is the book “Industry and General Administration”, in which he presents 14 principles of management. In subsequent subchapters, each of which concerned one of the 14 described norms (Labor Division, Authority, Discipline in Organization, Ordering and Managing Uniformity, The Subjection of Personal Interest to Common Interest, Decent Salary, Centralization, Hierarchy, Order, “Human” Treatment of Employees, Staff Stability, Initiative, Staff Cooperation) there are their descriptions together with hints for their usage in archaeological practice. It is worth mentioning that the principles proposed by Henri Fayol are characterized by their simplicity, and that they refer to commonly accepted rules of good behavior. Despite that fact they are worth remembering as only after being realized they can be implemented into practice. The uneasy skill of people management should be continually mastered both through observation of personae successfully fulfilling managing functions, as well as the reading of subject literature. It is worth noticing that even the people gifted with charisma do not possess an incredible power, they only subconsciously base their activities on the principles worked out by the organization and management teaching.
PL
W związku ze wzrostem znaczenia, jakie mają dla archeologów umiejętności organizacyjne i kierownicze, artykuł stawia sobie za cel przybliżenie podstawowych zagadnień z zakresu teorii organizacji i kierownictwa oraz zachęcenie archeologów do pogłębiania swojej wiedzy na temat naukowych metod zarządzania ludźmi. Rozważania są prowadzone w kontekście osoby i osiągnięć Henri Fayola, praktyka i teoretyka kierowania organizacjami oraz twórcy tzw. szkoły klasycznej w obrębie nauki organizacji i kierownictwa.Najsławniejszym dziełem wspomnianego badacza jest książka „Administracja przemysłowa i ogólna”, w której przedstawił 14 zasad zarządzania. W kolejnych podrozdziałach, z których każdy dotyczy jednej spośród 14 wyróżnionych norm (Podział pracy, Autorytet, Dyscyplina, Jednolitość Rozkazodawstwa, Jednolitość Kierownictwa, Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu, Sprawiedliwe wynagrodzenie, Centralizacja, Hierarchia, Ład, „Ludzkie” traktowanie podwładnych, Stabilność personelu, Inicjatywa i Zgranie personelu), znajdują się ich omówienia ze wskazaniem ich zastosowania w praktyce archeologicznej. Należy zauważyć, iż zaproponowane przez H. Fayola zasady cechują się prostotą i odwołują do powszechnie przyjętych zasad dobrego wychowania. Pomimo to warto o nich pamiętać, gdyż dopiero uświadomione mogą być zastosowane w praktyce. Niełatwą sztukę kierowania ludźmi należy nieustannie doskonalić zarówno poprzez obserwację osób z sukcesem pełniących funkcje kierownicze, jak i lekturę literatury fachowej.Warto zauważyć, że nawet osoby obdarzone charyzmą nie dysponują nadzwyczajną mocą, tylko podświadomie opierają swoje działania na zasadach wypracowanych przez naukę organizacji i kierownictwa.
Year
Volume
13
Pages
283-288
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2db10b4e-2efc-45a8-9ed2-57b059118c94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.