PL EN


Journal
2016 | 158/1 | 195-212
Article title

Communities of practice w inżynierii: perspektywa e-biznesu

Authors
Content
Title variants
EN
Communities of Practice in Engineering: an E-Business Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspólnoty praktyki (communities of practice) są szczególnym przypadkiem społeczności, których jednostki łączy wspólna praca zawodowa, wspólne cele i misja. Literatura zna przypadki wspólnot praktyki informatyków uczestniczących w e-biznesie, lekarzy udzielających usługi pacjentom na odległość, samoistnie tworzących się wspólnot użytkowników jakiejś technologii, marki sprzętu lub oprogramowania. Brakuje badań dotyczących zachowań wspólnot zawodowych dyscyplin technicznych, szczególnie tych angażujących się w handel i użytkujących usługi udostępniane w sieci internet. Niniejszy artykuł jest próbą określenia form uczestnictwa przedstawicieli dyscyplin technicznych w e-biznesie zarówno w zamkniętych i zintegrowanych sieciach korporacyjnych, jak i otwartych i rozległych połączonych z siecią Internet. Na tym tle pojawiają się pytania o etyczne uczestnictwo przedstawicieli tych wspólnot w specyficznych zadaniach wymagających korzystania z handlu elektronicznego i komunikacji elektronicznej.
EN
Communities of practice are a particular form of communities which are bound by common work, ends and mission. There are communities of practice of computer scientists who participate in e-business, of doctors who render e-services to their patients, of self-organizing communities of particular technology practitioners, brands or software. There is no descriptive research concerning the behaviours of members of communities of practice, particularly those of technical disciplines who are engaged in trade and use Internet services. Th is article attempts to delineate forms of participation of members of technical communities in e-business including closed integrated corporate networks and open wide area networks integrated with the Internet. This poses questions of their ethical participation in specifi c tasks which require use of electronic communication and e-commerce.
Contributors
 • Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
References
 • Anumba Ch. J., Ruikar K. (eds), 2008, E-Business in Construction. John Wiley & Sons.
 • Bourdieu P., 1995, Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gasparski W., 2007, Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Giddens A., 1984, The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
 • Kerno S. J., Jr., 2008, Limitations of Communities of Practice. A Consideration of Unresolved Issues and Difficulties in the Approach. „Journal of Leadership & Organizational Studies”, 15(1), sierpień, s. 69–78.
 • Klimek J., 2014, Etyka biznesu. Warszawa: Difin.
 • Kracher B., Corritore C. L., 2004, Is There A Special E-Commerce Ethics? „Business Ethics Quarterly”, 14(1): 71–94.
 • Lave J., Wenger E., 1991, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Martin M. & Schinzinger R., 2010, Introduction to Engineering Ethics, 2nd ed., McGraw-Hill.
 • Pratley P., 1995, The Essence of Business Ethics. Prentice Hall International.
 • Regulamin portalu allegro.pl [dostęp 26.01.2016].
 • Regulamin portalu ebay.pl [dostęp 26.01.2016].
 • Spier R. E. (ed.), 2002, Science and Technology Ethics. London–New York: Routledge.
 • Wenger E., 1998, Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wenger E., White N., Smith J. D., 2009, Digital Habitats. Stewarding Technology for Communities. CPsquare.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2db1e70c-9f52-4803-997b-814167467ea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.