PL EN


2013 | 20(1) | 13-42
Article title

Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna

Content
Title variants
EN
Co-operatives, social economy and social policy
Languages of publication
Abstracts
PL
Zagadnienie związków spółdzielczości z polityką społeczną jest słabo rozpoznane w polskiej literaturze. Spółdzielczośćdobrze rozwinięta ilościowo i w swoich funkcjach politykospołecznych w PRL jest jednocześnie mało autentyczna i autonomiczna. Transformacja przynosi kryzys takiego modelu, co sprawia, że w koncepcji trzeciego sektora umieszcza się głównie różnego rodzaju niegospodarcze i niespółdzielcze stowarzyszenia. Kariera pojęcia ekonomii społecznej i tezy o ekonomizacji czy komercjalizacji stowarzy-szeńsprawiają, że odradza się równieżretoryka prospółdzielcza czy okołospółdzielcza. Jednocześnie zmienia sięmyślenie o polityce społecznej, w kierunku jej postpaństwowej postopiekuńczej wersji. Razem daje to interesujące pole do analizy i badania rodzących się znaczeń i nowych kombinacji starych pojęć. Celem artykułu jest wstępna eksploracja tego terenu na podstawie przeglądu literatury zagranicznej i polskiej, w szczególności tej, w której jednocześnie mowa o polityce społecznej i spółdzielczości lub ogospodarce (ekonomii, przedsiębiorczości) społecznej oraz wzajemnych związkach między nimi. Tym samym niektóre idee w Polsce mało znane i dyskutowane mają szansę wejść w obieg akademicki izainspirowaćnowe programy badawcze.
Relationship between co-operatives and social policy is not well recognized in Polish literature. Co-operatives in communist Poland were well developed quantitatively and in its social functions, but less and less authentic and autonomic under the state planning system and in the shadow of state owned enterprises and their social functions. Transformation from communism to capitalism brought crisis to this model and because of that the third sector concept developed in early nineties in Poland but not yet co-operatives. Growing popularity of social economy concept and hypotheses about economization and commercialization of associational sector made it possible to rebirth pro co-operatives discourse. At the same time social policy in the welfare state model has been changing towards a post state and a post welfare versions. These two trends met together and have become a stimulus for theorizing and research on new meanings and new combinations of old concepts. The aim of this article is a preliminary exploration of this area on the basis of literature review, in particular that focused on social policy and co-operatives (social economy, social enterprises) and their interconnections in different areas of social policy.
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej UW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2db3b89d-2b97-4649-9d8b-c94ff3c75591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.