PL EN


2016 | 4 (795) | 3-13
Article title

Jakość a funkcjonowanie organizacji

Title variants
EN
Quality Versus Organization’s Operation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia jakości, zasad projakościowego zarządzania w procesie doskonalenia organizacji. Autor przyjął tezę - wzrost dojrzałości organizacji w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania znajduje swe odzwierciedlenie w poziomie jakości jej funkcjonowania, co sprzyja osiągnięciu przez nią trwałego sukcesu, rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuższym okresie czasu. W pracy wykorzystane zostały takie metody badawcze jak: przegląd literatury oraz narzędzie samooceny, dzięki któremu możliwe stało się określenie poziomu dojrzałości organizacji w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania. Badania empiryczne przeprowadzono w 38 organizacjach funkcjonujących w branży kruszyw na terenie Polski. Wynika z nich, iż ogólny poziom dojrzałości organizacji w badanym zakresie wynosi 3,77, co zgodnie z przyjętą w pracy metodyką oznacza, iż zostały wytworzone rozwiązania warunkujące realizację poszczególnych zasad oraz istnieje świadomość konieczności ich ciągłego i kompleksowego doskonalenia. Zatem należy przyjąć, iż zorientowanie na doskonałość, kształtowanie dojrzałości rozwiązań organizacyjnych sprzyja osiągnięciu trwałego sukcesu, rozumianego jako zdolność do rozwoju w dłuższym okresie czasu. Przedstawiona koncepcja samooceny może znaleźć praktyczne zastosowanie w organizacjach z innych branż, pozwalając na określenie ich poziomu dojrzałości w zakresie realizacji zasad projakościowego zarządzania. Przeprowadzenie samooceny sprzyja doskonaleniu jakości funkcjonowania organizacji, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jakości relacji nawiązywanych z interesariuszami, zwiększeniu poziomu społecznej odpowiedzialności organizacji, osiąganych wynikach. Za nową wartość świadczącą o oryginalności artykułu należy uznać przeprowadzenie analizy w zakresie przestrzegania zasad projakościowego zarządzania organizacjami funkcjonującymi w branży kruszyw na terenie Polski.
EN
The aim of the article is to present the significance of quality, principles of pro-qualitative management in the process of organization's improvement. The author assumed that the increase of organization's maturity in the realm of compliance with the principles of pro-qualitative management is reflected in the level of its quality maturity. Such a situation allows to achieve permanent success understood as the ability to develop in the long run. In this work the following research methods were used: literature review and self-assessment tool, through which it became possible to determine the level of maturity of the organization's compliance with the principles of pro-quality management. Empirical studies were conducted in 38 organizations operating in the industry of aggregates on Polish territory. They show that the overall level of maturity of the organization over the range is 3.77, which in line with the work methodology means that there have been made solutions conditioning the implementation of the specific rules and there exists awareness of the need for their continuous and comprehensive improvement. It must therefore be assumed that the orientation perfection, shaping the organizational maturity allows to achieve sustainable success, understood as the ability to develop in the long term. A presented concept of self-esteem may find practical use in organizations of other industries, allowing them to determine the maturity level of quality. Self-assessment is conducive to improving the quality of the organization, which should be reflected in the quality of relationships made with stakeholders, increasing the level of social responsibility organization, achieved results. For the new value showing the originality of the article can be considered an analysis on compliance with principles of pro-quality management organizations operating in the industry aggregates on Polish territory.
Contributors
  • dr inż. Wiesław Łukasiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dbf495f-da20-4f9e-8cc6-e7faae4b4543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.