PL EN


2014 | 14 | 4 | 3-13
Article title

Influence of the Polish martial art onto European armies in the 18th and 19th centuries – an outline

Content
Title variants
PL
Wpływ polskiej sztuki walki na armie europejskie XVIII-XIX wieku - zarys
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper is an attempt to present the influence of the Polish martial art onto European armies of the 18th and 19th centuries. It is a specific paradox that Poland, non-existant as a state on the map of Europe, made greater impact with its military training in armies of Europe than during the period of being great and victorious. When Poland lost its independence, Polish army was incorporated into the annexation armies: Russian, Austrian and Prussian where in many cases was a source of training and knowledge on sabre and lance usage. A part of the army non-compliant with annexation joined the Napoleon’s army and countries fighting for independence and so called “Your and our freedom” where fighting valiantly was an example for other. The attitude, bravery and combat skills as well as look and gear of the Polish soldier made many western armies adopt the style, armour and martial art. Unfortunately, lack of our own state left us with no possibility of full recognition and verification of our martial art. Hence even the name “Polish martial art” could not be widely mentioned as there was no country bearing the name “Poland”. There were but Poles mentioned as soldiers of prowess. We were presented as an example, but not preserved as a Polish one which it deserved. The Hungarians possessed their state, their place on the map of Europe therefore their fencing survived, having conditions for development and preservation. Nowadays Polish traditions of martial art are promoted in periodicals and scientific conferences because their content and subject meet the definition of the martial art as perceived in the humanistic theory of martial arts as well as in the broad definition adopted by the American theory of culture [Cynarski 2013]. The above paper’s aim is to drag attention to that fact and encourage further researches into the subject.
PL
Artykuł jest próbą ukazania wpływów polskiej sztuki walki na armie europejskie XVIII i XIX w. Swoistym paradoksem jest to, że Polska, która znikła z mapy Europy jako państwo, swoim wyszkoleniem wojskowym wywarła większy wpływ na armie europejskie niż gdy była wielka i zwycięska. Gdy Polska utraciła niepodległość, wojsko polskie zostało wcielone do armii zaborczych: Rosji, Austrii i Prus, gdzie w wielu przypadkach było wzorem wyszkolenia i źródłem wiedzy do walki szablą i lancą. To wojsko zaś, które nie pogodziło się z utratą niepodległości weszło, w skład armii napoleońskiej i krajów walczących o niepodległość oraz tzw. „za waszą i naszą wolność", gdzie bijąc się bohatersko dawały przykład innym. Postawa ta, dzielność i umiejętność walki, a także wyjątkowy wygląd i ubiór żołnierza polskiego sprawiły, że wiele armii zachodnich przejęło polski wzór ubioru, uzbrojenia i sztuki walki. Niestety, brak własnego kraju pozbawił nas możliwości pełnej identyfikacji i weryfikacji polskiej sztuki walki. Nie mogła się więc przebić szerzej nazwa polska sztuka walki, bo nie było kraju o takiej nazwie. Mówiło się, że Polacy to świetni żołnierze, ale nic poza tym. Brano z nas wzór, ale nie utrwalano go jako polski, jak na to zasługiwał i co było prawdą. Węgrzy mieli swoje państwo, mieli swoje miejsce na mapie Europy, więc ich szermierka przetrwała, bo w przeciwieństwie do naszej miała warunki do rozwoju i utrwalania. Obecnie polskie tradycje sztuki walki promowane są w czasopismach i na konferencjach naukowych ponieważ ich treść i tematyka pasuje do definicji sztuk walki przyjętych w humanistycznej teorii sztuk walki, a także do szerokiej definicji przyjętej w amerykańskiej antropologii kultury [Cynarski 2013]. Powyższy artykuł ma więc zwrócić uwagę na ten fakt i zachęcić do dalszych badań w tym zakresie.
Keywords
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
3-13
Physical description
Contributors
  • Centre of Polish Martial Art Training, Signum Polonicum in Zawiercie (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dc41597-5448-4f0e-9591-f1ebf0b0cfd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.