PL EN


Journal
2016 | 1(10) | 83-96
Article title

Czego możemy się nauczyć od Reinharta Kosellecka, czyli o potrzebie badania polskiej semantyki historycznej. Rozmowa z profesorem Maciejem Janowskim.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
What Can We Learn from Reinhart Koselleck, or On the Need to Study Polish Historical Semantics: An Interview with Maciej Janowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
83-96
Physical description
Contributors
interlocutor
References
 • Assorodobraj N. 1946. Początki klasy robotniczej. Problem rąk robocz ych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, przedm. J. Chałasiński, Czytelnik.
 • Brunner O., Conze W., Koselleck R., red. 1972–1997. Geschichtliche Grundbegriffe, Klett-Cotta.
 • Chrzanowski I. 1971 [1915]. Cz ym był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości, [w:] tegoż, Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, wybór A. Biernacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 229–249.
 • Czubaty J. 2005. Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Neriton.
 • Freeden M. 1996. Ideologies and Political Theory. A Conceptual Approach, Clarendon Press.
 • Freeden M. 2003. Ideolog y. A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 • Janowski M. 2009. Roz pacz oświeconych? Przemiana polskiego jęz yka politycznego a reakcje na upadek Rzecz ypospolitej, „Wiek Oświecenia”, t. 25, s. 29–60.
 • Keckowa A., Błoński A., red. 1955–1957. Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. 1–2, Książka i Wiedza.
 • King P., red. 1983. The History of Ideas, red. P. King, Barnes & Noble Books.
 • Kizwalter T. 1999. O nowoczesności narodu. Prz ypadek polski, Semper.
 • Koselleck R. 2001. Historia pojęć a historia społeczna, [w:] tegoż, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Lewis C.S. 1996 [1960]. Studies in Words, Cambridge University Press, 2. wyd.
 • Marzec W. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Universitas.
 • Meinecke F. 1947 [1936]. Die Entstehung des Historismus, wyd. 2, Oldenbourg.
 • Mycielski M. 2004. „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Najdus W. 1983. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nalepa M. 2002. Takie ż ycie dziś nasze, gdy Polska ustaje… Pisarze stanisławowscy a upadek Rzecz ypospolitej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Orłowski H. 2001. Reinhart Koselleck – szkoła bielefeldzka – semantyka historyczna, [w:] R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7–27.
 • Pepłowski F. 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Rafacz J. 1922. Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku, nakładem Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Skinner Q. 1970. Convention and the Understanding of Speech Acts, „Philosophical Quarterly”, nr 79, s. 118–138.
 • Thompson E.P. 1971. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, „Past & Present”, t. 50, nr 1, s. 76–136.
 • Walicki A. 2000. Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, IFiS PAN.
 • Waśkiewicz A. 1998. Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Żarnowska A. 1974. Klasa robotnicza Królestwa Polskiego (1870–1914), Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Żbikowski P. 1998. …bolem śmiertelnym ściśnione mam serce… Roz pacz oświeconych u źródeł przełomu w poez ji polskiej w latach 1793–1805, Leopoldinum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dcd1c4d-d066-478a-8698-cd730f462680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.