PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku

Content
Title variants
EN
Support for organic farming in Poland after 2004
Languages of publication
Abstracts
EN
Support for organic farming after 2004 till now includes two programming periods. Surcharges from the EU budget are the main source of financing in agricultural sector. Founds from PROW allocated between 2004 and 2011 grew over 135.42k EUR and all transfers grew over 408.19k EUR. The aim of the research was to analyse changes regarding support for organic farming, taking into account its features including an area of agricultural crops, permanent grasslands, vegetables and orchards. Diversification of the amount of aid for organic farming in Poland is big and depends on the structure of ecological land use and organic farms’ surface.
PL
Wsparcie rolnictwa ekologicznego po 2004 roku w Polsce do chwili obecnej obejmuje dwa okresy programowania. Głównym źródłem finansowania sektora rolnego są środki z budżetu europejskiego. Świadczenia w latach 2004-2011 ze środków PROW przyrastały o 135,52 tys. euro, a wszystkie transfery o 408,19 tys. euro. Celem badań było przeanalizowanie zmian wsparcia dla rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem cech rolnictwa ekologicznego, takich jak: powierzchnia upraw ekologicznych z podziałem na uprawy rolnicze, trwałe użytki zielone, warzywa i sady. Zróżnicowanie wielkości dopłat rolnictwa ekologicznego w Polsce jest duże i uzależnione od struktury ekologicznego użytkowania gruntów oraz powierzchni ekologicznej.
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
References
  • Brodzińska K., 2009. Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9, 3, 5-18.
  • Brodzińska K., 2010. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowańprzyrodni-czych i systemu wsparcia finansowego. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 10, 12, 12-22.
  • Duer I., 2007. Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we wspólnej polityce rolnej UE. Studia i Rozprawy IUNG 2, 33-54.
  • Golinowska M., 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-wiu, Wrocław.
  • Łuszniewicz A., 1986. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowanie statystyczne. PWE, Warszawa.
  • Nurzyńska I., 2012. Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: Polska wieś2012. Raport o stanie wsi. Wyd. Nauk. Scholar, 175-189.
  • Stankiewicz D., 2009. Rolnictwo ekologiczne. Infos, Biuro Analiz Sejmowych 7(54), 1-4.
  • Zając K., 1974. Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dce6c5c-0c34-4c36-90de-715791517096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.