PL EN


2014 | 2 | 89-101
Article title

KARIERA ZAWODOWA W KONTEKŚCIE EDUKACJI NA TLE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Authors
Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL CARRIER IN THE CONTEXT OF EDUCATION AGAINST THE BACKGROUND OF MODERN CONDITIONS OF CIVILIZATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmienność świata zewnętrznego podyktowana rozwojem cywilizacyjnym w sposób gwałtowny oddziałuje na wewnętrzną strukturę jednostki, która praktycznie na każdym kroku musi wykazywać się osobowością o nasilonych walorach adaptacyjnych. Kluczowym kontekstem sprostania tym wymaganiom są szeroko rozumiane procesy edukacyjne. Tym samym, w kontekście społeczeństwa wiedzy, dryfującym w nurcie zalewu informacji, szczególną uwagę warto kierować w stronę kompetencji, poszukując odpowiedzi na temat ich optymalnej struktury, po to aby nadać im praktyczny wymiar zawodowy, który współcześnie coraz częściej charakteryzuje się operując pojęciem kariery zawodowej.
EN
Changes in the world are the result civilization development and these factors influence internal structure of individual human rapidly. The man has to present easily adaptive personality all the time. The key context to meet these requirements are broadly defined educational processes. Thus in the context of society of knowledge and work which is drifting in the flood of information, particular attention should be paid to competences, looking for the answer about their optimal structure in order to give them practical, professional aspect, which is contemporary more and more often characterized by using the term of professional career.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
References
 • Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2009.
 • Bogaj A., Kwalifikacje zawodowe w warunkach globalizacji rynku pracy – wyzwania i dylematy, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2004.
 • Cieślak A., Kształcenie cykliczne, ustawiczne i dalsze, [w:] K. Wojciechowski (red.), Encyklopedia kultury i oświaty dorosłych, Ossolineum, Warszawa 1986.
 • Czarnecki K., Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2005, nr 3(50).
 • Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przew. J. Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.
 • Eggert M., Doskonała kariera, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 • Einstein A., Why Socialism?, “Monthly Review”, maj 1949.
 • Fritz G., Jak zrobić karierę?, Świat Książki, Warszawa 1997.
 • Gerlach R., Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Bydgoszcz 2012.
 • Goliński M., Gospodarka i informacja, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Ośrodek Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Zagadnień Współczesnej Cywilizacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, s. 137.
 • Gondzik E., Sukces i kariera człowieka, Katowice 1993.
 • Greenhaus J.H., Callanan G.A., Career Management, The Dryden Press, Fort Worth TX, 1994.
 • Haase S., Francis-Smythe J., Career Competencies – A New Approach to Successful Individual Career Development, University of Worcester, Centre for People @ Work, 2005
 • Hall D.T., Careers in Organizations, Goodyear, Santa Monica, 1976.
 • Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011.
 • Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia, Załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r./L394, Luksemburg 2007.
 • Konarzewski K., O wychowaniu w szkole, [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1994.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kuźma J., Doskonalenie i samokształcenie nauczycieli, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I (A–F), Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski S.M., Elementy rozwoju edukacji ustawicznej, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003.
 • Lanthaler W., Zugmann J., Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa 2000.
 • Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.
 • Morbitzer J., Społeczeństwo informacyjne, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom V (R–St), Warszawa 2000.
 • Nowacki T.W., Praca ludzka – analiza pojęcia, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2008.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1995.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 • Rutkowska M., „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management)”, 2010, nr 1 (72).
 • Stochmiałek J., Zmiany w edukacji dorosłych – elementy tradycji i nowoczesności, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2005, t. 3.
 • Sullivan S.E., Arthur M.B., The evolution of bundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, “Journal of Vocational Behavior”, 2006, Vol. 69.
 • Szczęsny W., Idea edukacji ustawicznej w poglądach Bogdana Suchodolskiego, [w:] P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2003.
 • Sztanderska U., Wojciechowski W., Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008.
 • Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2009.
 • Wołk Z., Wyznaczniki rozwoju zawodowego w okresie przemian, [w:] Z. Wołk (red.), Orientacje młodzieży w warunkach gospodarki rynkowej, Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, Zielona Góra 1995.
 • Zając A., Zmiany charakteru pracy w cywilizacji wiedzy wyzwaniem pedagogiki pracy, [w:] Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek 2006.
 • Znajmiecka-Sikora M., Urbańska-Bulas M., Rozwój osobowy w kontekście edukacji permanentnej, [w:] M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Wyd. Satori Druk, Łódź 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dd094e0-e0e3-45a6-b30c-b00b2741a8eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.