PL EN


2013 | 98 | 203-214
Article title

O sukcesie przedsiębiorstwa

Title variants
EN
On the Success of an Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono istotę sukcesu przedsiębiorstwa oraz wybranych aspektów dotyczących jego źródeł. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, szczególnie małego, które pomimo szybkich zmian w otoczeniu powinny być uświadomione i traktowane jako swoisty horyzont dla działań każdego współczesnego podmiotu gospodarczego.
EN
The paper presents the idea of success of the enterprise and selected aspects concerning its sources. The aim of the paper is to draw attention to the success factors of the contemporary enterprise, especially the small one, which in spite of rapid changes in the environment, ought to be known and treated as a kind of a horizon for activities of each contemporary business entity.
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
author
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Bieńkowska B., Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości [w:] Brdulak J., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Instytut Wiedzy, Warszawa 2004. .
 • Brüderl J., Preisendorfer P., Network Support and the Success of Newly Founded Businesses, Small Business Economics 1998, 10.
 • Brüderl J., Preisendorfer P., Ziegler R., Organizational Survival, American Sociological Review 1992, 57.
 • Chandler G., Hanks S., Founder Competence, the Environment and Venture Performance, Entrepreneurship, Theory and Practice 1994, 18(3).
 • Cooper A.C., Gimeno-Gascon F.J., Woo C.Y., Initial Human and Financial Capital as Predictors of New Venture Performance, Journal of Business Venturing 1994, 9.
 • Cowling M., Early stage survival and growth, The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures 2007, 3(6).
 • Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi J.A., Gustavsson H., Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, Journal of Small Business Management 2002, vol. 40, no. 4.
 • Ellon S., Determinant of Corporate Performance, Omega 1985/6.
 • Fairlie R., Robb A., Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners survey. Small Business Economics 2009, 33(4).
 • Filipczuk J., Zarządzanie strategiczne, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Haber S., Reichel A., Identifying performance measures of small ventures- The case of the tourism industry, Journal of Small Business Management 2005, 43(3).
 • Haffer M., [w:] W. Popławski, S. Sojak (red.), Założyć własną firmę i nie zbankrutować, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 • Hernández J., Yescas M., Domínguez M., Factores de éxito en los negocios de artesanía en México, Estudios Gerenciales 2007, 23(104).
 • http://oxforddictionaries.com/
 • http://sjp.pwn.pl/
 • http://google.pl/
 • Jędralska K., Zarządzanie europejskie na tle koncepcji zarządzania międzynarodowego i globalnego, [w:] Jędralska K., Znaniecka K., Żabiński L. (red. nauk.), Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle integracji Polski z Unią Europejską, PTE w Katowicach, Katowice 2000.
 • Kaldor N., The Equilibrium of the Firm, Economic Journal 1934, 44.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Chicago: University of Chicago Press 1971.
 • Kukowska K., Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 2, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Lewis K., Small firm owners in New Zealand: In it for the 'good life' or growth? Small Enterprise Research 2008, 16(1).
 • Marshall A., Principles of Economics, London: Macmillan and Co. 1930.
 • Pabian A., Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 • Paige R., Littrell M., Craft retailers' criteria for success and associated business strategies, Journal of Small Business Management 2002, 40(4).
 • Penc J., Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa 2010.
 • Pennings J.M., Lee K., van Witteloostuijn A., Human Capital, Social Capital and Firm Dissolution, Academy of Management Journal 1998, 41(4).
 • Peteraf M., Shanley M., Getting to Know You: A Theory of Strategic Group Identity, Strategic Management Journal 1997,18.
 • Piasecki B., Rogut A., Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych i odzieżowych. Stan w 1997 r., [w:] Piasecki B., Rogut A., Smallbowne D., Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach rosnącej internacjonalizacji gospodarki, Studia i Monografie, Nr 1, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
 • Reijonen H., Understanding the small business owner: What they really aim at and how this relates to firm performance, Management Research News 2008, 31(8).
 • Reuber A., Fischer E., Understanding the Consequences of Founders' Experience, Journal of Small Business Management 1999, 37(2).
 • Sapienza H.J., Grimm C.M., Founder Characteristics, Start-Up Process, and Strategy/Structure Variables as Predictors of Shortline Railroad Performance, Entrepreneurship: Theory & Practice 1997, 22(1).
 • Say J.-B., A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth, New York: A.M. Kelley Publishers 1971.
 • Schiller B.R., Crewson P.E., Entrepreneurial Origins: A Longitudinal Inquiry, Economic Inquiry 1997, 35.
 • Schumpeter J., The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press 1934, (pierwsza edycja 1911).
 • Skłodowski H., Czapliński L., Droga do sukcesu, Poradnik dla przedsiębiorczych, zagrożonych bezrobociem, bezrobotnych, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2003.
 • Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
 • Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 • Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a współdziałanie gospodarcze współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Nauk. Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 1, 2011.
 • Van Praag C.M., Cramer J.S., An Estimated Equilibrium Model of Business Formation and Labor Demand by Entrepreneurs, Economica 2001, 269.
 • Van Praag C.M., Determinants of Successful Entrepreneurship, Amsterdam: Thesis Publishers 1996.
 • Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
 • Wright M., Westhead P., Habitual Entrepreneurs and Angel Investors, Entrepreneurship: Theory & Practice 1998, 22 (4)
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dd284e5-5a8a-498c-924e-3f4be892aa08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.