PL EN


2008 | 08 | 143-150
Article title

Formy ochrony szaty roślinnej w gminie Szadek

Authors
Content
Title variants
EN
Plant cover protection in the commune of Szadek
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As a result of a high degree of natural environment transformation in the neighbourhood of Szadek the variety of forms of nature protection is rather limited in this area. There is a nature reserve 'Jamno' with an area of 22.56 ha established in 1959 to protect the fir and oak forest at the northerly limit of the area where the fir-tree is found. In old manor and village parks there are some very old trees – the register of nature monuments within the communes lists 24 such trees. There also are some areas of plants with protected status – about 45 species of plants designated as rare or threatened with extinction. Preservation of the natural environment in the commune requires long-range action, including both legal regulation and promotion of ecological awareness.
Year
Issue
08
Pages
143-150
Physical description
Contributors
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Bekier W., Flora i zbiorowiska segetalne gminy Szadek w woj. sieradzkim, praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1978.
 • Durka S., Flora naczyniowa miasta Szadku ze szczególnym uwzględnieniem synantropów, praca magisterska wykonana w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 • Matuszkiewicz J. M., Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy, „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 1988, z. 33 (1–2), s. 107–182.
 • Program ochrony przyrody, RDLP Łódź , Nadleśnictwo Poddębice, Obręby: Bogdańce, Poddębice, Sieradz, stan na 1.01.2007, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie, Wydział Produkcyjny w Łodzi, Łódź 2007 (maszynopis).
 • Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną „Dziennik Ustaw”2004, nr 168, poz. 1764.
 • Sowa R., Filipiak E., Andrzejewski H., Regeneracja grądu jodłowego w rezerwacie Jamno, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Botanica” 1993, z. 10, s. 3–21.
 • Sowa R., Szymański J., Rezerwat jodłowy Jamno, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1966. ser. II, z. 22, s. 105–119.
 • Szymański J., Rezerwat leśny Jamno ze stanowiskiem Abies alba Mill, praca magisterska wykonana w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin (obecnie: Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin) Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1962.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., „Dziennik Ustaw” 2004, nr 92, poz. 880, art. 48.
 • Woziwoda B., Changes in oak-hornbeam forest in the north part of the Wysoczyzna Łaska mesoregion (Central Poland), ,,Ecological Questions” 2002, No 2, s. 117–129.
 • Woziwoda B., Inwentaryzacja flory ro lin naczyniowych w lasach Nadleśnictwa Poddębice (RDLP Łódź). [w:] Anderwald D. (red.), Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu warto ci przyrodniczych polskich lasów, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2006, R. 8, z. 4 (14), s. 115–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dd87d84-5c68-45f9-9325-eb50fcbc8877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.