PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 633 - 645
Article title

Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A few thoughts on sickness allowance for Ph.D. students receiving a doctoral scholarship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł omawia kwestię możliwości łączenia stypendium doktoranckiego z zasiłkiem chorobowym. Ustawodawca, umożliwiając doktorantom dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, przyznał im również prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, jednak w praktyce może być ono całkowicie iluzoryczne. Doktoranci zachowują bowiem prawo do stypendium doktoranckiego, które przysługuje obligatoryjnie wszystkim doktorantom, również w okresie stwierdzonej niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli stypendium to zakwalifikowane zostanie jako wynagrodzenie uzyskiwane w ramach naukowoprawnego zatrudnienia, przepisy ustawy zasiłkowej wykluczałyby możliwość uzyskania zasiłku chorobowego. Przystępowanie do ubezpieczenia chorobowego byłoby w tej sytuacji niecelowe. Nieuznanie zaś stypendium za sui generis rodzaj wynagrodzenia pozwalałoby na jednoczesne pobieranie zasiłku chorobowego i stypendium, co byłoby niezgodne z celem i funkcją zasiłku chorobowego oraz z systemowymi założeniami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
EN
The article discusses the possibility of combining a doctoral scholarship with sickness benefit. The legislator, by allowing PhD students to voluntarily take part in sickness insurance, has also granted them the right to benefits from this insurance. However, this right can be completely illusory in practice. PhD students retain the right to a doctoral scholarship, which is obligatory for all doctoral students, also during the period of inability to work caused by illness. If this scholarship is qualified as a remuneration obtained under “scientific employment”, the provisions of the Benefit Act would exclude the possibility of obtaining sickness benefit. Joining sickness insurance would be pointless in this situation. If we do not recognise the doctoral scholarship for a sui generis type of remuneration, it would allow PhD students to receive simultaneously both sickness allowance and a scholarship. It would be incompatible with the purpose and function of sickness allowance and also incompatible with the system assumptions of the Polish social insurance system.
Year
Volume
120
Issue
Pages
633 - 645
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dd8d69d-8bb8-4159-bc42-09403c852fca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.