PL EN


2017 | 2 (367) | 373-381
Article title

Narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim

Content
Title variants
EN
Tools for Shaping the Image in the Market for Pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
RU
Инструменты формирования имиджа на рынке аптек в Куявско-Поморском воеводстве
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wizerunek przedsiębiorstwa jest niezwykle cennym zasobem niematerialnym, który przekłada się na różne aspekty związane z prowadzoną działalnością. W przedmiotowym opracowaniu nacisk położony został na przedstawienie znaczenia wizerunku w zarządzaniu przedsiębiorstwami na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim. Jednym z celów opracowania było zidentyfikowanie podstawowych narzędzi kształtowania wizerunku wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa działające na tym rynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania, którego jednym z elementów były właśnie narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The enterprise’s image is an extremely valuable intangible asset which translates into various aspects connected with the activity being performed. In their study, the authors emphasised presentation of the image in enterprise management in the market for pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. One of the aims of the study was to identify the basic tools for shaping the image used by enterprises operating in this market. In their study, the authors used results of the research one element of which was just the tools for shaping the image in the market for pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The article is of the research nature.
RU
Имидж предприятия – весьма ценный нематериальный ресурс, который переводится на разные аспекты, связанные с осуществляемой деятельностью. В разработке упор сделали на представление значения имиджа в управлении предприятиями на рынке аптек в Куявско-Поморском воеводстве. Одной из целей разработки было выявление основных инструментов формирования имиджа, используемых предприятиями, действующими на этом рынке. В разработке использовали результаты изучения, одним из элементов которого были именно инструменты формирования имиджа на рынке аптек в Куявско-Поморском воеводстве. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
373-381
Physical description
Contributors
author
References
  • Cenker E.M. (2007), Public relation, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  • Budzyński W. (2003), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
  • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1997), Marketing, PWE, Warszawa.
  • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Nieżurawski L., Śmiatacz K. (2012), System zarządzania satysfakcją klienta na przykładzie rynku telefonii komórkowej, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, tom 2.
  • Schulz M. (2015), Rola promocji pośredniej w kształtowaniu wizerunku miasta, „Marketing i Rynek”, nr 10.
  • Smolski R., Smolski M., Stadtmuller E. H. (1999), Słownik Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej, Wydawnictwo Europa, Warszawa.
  • Stachowicz-Traczyk A. (2007), Rola promocji produktu miejskiego w kształtowaniu wizerunku miasta, (w:) Figiel S. (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
  • http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/liczba-aptek-w-polsce-sa-same-wzrosty,10229.html [dostęp: 18.01.2016]
  • http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/polska-aptekami-stoi,8427.html [dostęp: 18.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ddacf49-0a1d-4995-9a5d-b8d74b95fc14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.