PL EN


2012 | 26 | 284-294
Article title

Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą

Authors
Content
Title variants
EN
Investments As A Factor Of Modernization Of Non-farming Agricultural Holdings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny aktywności rolników-przedsiębiorców w Polsce w zakresie dokonywania inwestycji w gospodarstwach rolnych w latach 2004–2009. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej, wielkość ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych oraz typ rolniczy gospodarstwa. Materiał źródłowy artykułu stanowią dane dotyczące wszystkich gospodarstw z działalnością pozarolniczą uczestniczących w Polskim FADN, za lata 2004 i 2009.
EN
The paper presents a critical analysis of the farmer-entrepreneurs’s activities in Poland in range of making of investment in agricultural holdings in years 2004–2009. It was tried to answer onto question at this whether differentiation steps out under this in relation to such features, as: type of non-farming activity, economic size, size of arable land and type of agricultural holding. The paper relies on the data concerning all non-farming agricultural holdings which participated in the Polish FADN, for years 2004 and 2009.
Year
Volume
26
Pages
284-294
Physical description
Contributors
  • Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Apter D., 1987, Rethinking Development: Modernization, Dependency and Post-Modern Politics, Sage Publications, Newbury Park.
  • Gołębiewska B., 2010, Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa”, t. 97, z. 4.
  • Inglehart R., 1997, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societes, Princeton University Press, Princeton.
  • Józwiak W., Kagan A., 2008, Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa”, t. 95, z. 1.
  • Malaga-Toboła U., 2007, Kierunek produkcji a efektywność technicznej modernizacji gospodarstw rolniczych, „Inżynieria Rolnicza”, nr 7(95).
  • Puchnarewicz E., 2010, Rozwój z perspektywy socjologicznej. W stronę krajów Południa [w:] Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWE, Warszawa.
  • Runowski H., 2009, Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, SGGW, Warszawa.
  • Woś A., 2000, Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988–1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 466, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Ziętara W., 2008, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa”, t. 94, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2de95a84-5838-4649-b65f-42a2ba2bc800
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.