Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 125-137

Article title

Praca czeka na człowieka – człowiek szuka pracy. Rekrutacja i selekcja pracowników z niepełnosprawnością – perspektywa podwładnego i przełożonego

Authors

Content

Title variants

EN
A Job Waiting for a Man – A Man Looking for a Job: Employee and Supervisor Perspectives on the Recruitment and Selection of Employees with Disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka stawia pytanie, czy w Polsce rekrutacja i selekcja osób z niepełnosprawnością jest efektywna. Dotychczasowe badania wykazują, że brakuje zarówno wyspecjalizowanych kanałów rekrutacji osób z niepełnosprawnością, jak i odpowiednio przygotowanych kadr do prowadzenia rozmów z kandydatami z niepełnosprawnością. Dlatego celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością poszukują pracy oraz w jaki sposób pracodawcy prowadzą proces rekrutacji i selekcji. W artykule zaprezentowano wyniki badania kwestionariuszowego pracowników z niepełnosprawnością (90 osób) oraz ich przełożonych (47 osób). Dane wskazują na pewne rozbieżności w postrzeganiu rekrutacji i selekcji przez obie badane grupy.
EN
The author addresses a question concerning the efficiency of recruitment and selection of employees with disabilities in Poland. Research to date has demonstrated that there is a dearth of specialized recruitment channels for employees with disabilities as well as a lack of staff that is properly prepared for interviewing candidates with disabilities. This article examines how people with disabilities search for jobs and how employers recruit and select candidates with disabilities. The results of a survey of employees with disabilities (90 persons) and their supervisors (47 persons) are presented in the paper. They show that there are certain discrepancies in the perception of recruitment and selection in both groups.

Contributors

author
 • Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa

References

 • Arendt Ł. (2013), Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodawców na otwartym rynku pracy, zatrudniających i niezatrudniających osoby niepełnosprawne – wyniki badań jakościowych, raport w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu”, Łódź, IPIS.
 • Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Warszawa, Wydawnictwo Sic!
 • Bartkowski J., Gąciarz B., Giermanowska E., Kudlik A., Sobiesiak P. (2009), Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 • Borowska A. (2008), Zarządzanie różnorodnością, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie, nr 12.
 • Brecher E., Bragger J., Kutcher E. (2006), The Structured Interview: Reducing Biases Toward Job Applicants with Physical Disabilities, Employee Responsibilities and Rights Journal, nr 18.
 • Brzezińska A. I., Woźniak Z., Maj K. (2008), Aktywność osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy, czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Bruy`ere S. M., Erickson W., Ferrentino J. T. (2003), Identity and disability in the workplace, William Mary Law Review, nr 44.
 • Chirkowska-Smolak T., Grobelny J. (2014) Wykorzystanie metod doboru personelu oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (96).
 • Copeland J. L. (2007), The impact of disability in the workplace: an assessment of employer attitudes toward people with disabilities and the Americans with Disabilities Act, niepublikowana rozprawa doktorska, Cappella University.
 • Ekuma K. J., (2012), The Importance of Predictive and Face Validity in Employee Selection and Ways of Maximizing Them: An Assessment of Three Selection Methods, International Journal of Business and Management, vol. 7, nr 22.
 • Giermanowska E., red. (2014), Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
 • Giermanowska E. (2016), Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy, Prakseologia, nr 158, t. 1.
 • GUS (2012), Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS (2016), Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993–2016 – aktualizacja 1.12.2016 xls 136 kb, dostęp 2 stycznia 2017, <http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael>.
 • Hernandez B., Keyes C., Balcazar F. (2000), Employer attitudes toward workers with disabilities and their ADA employment rights: a literature review, Journal Rehabilitation, nr 66 (4).
 • Ingram T. (2014), Przydatność nowoczesnych metod selekcji pracowników z perspektywy programów zarządzania talentami, Studia Ekonomiczne, nr 183, cz. 1.
 • International Labour Organization ILO (2003), Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Kampioni-Zawadka M. (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, nr 9 (270).
 • Majewski T. (2005), Bariery mentalne i emocjonalne w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4 (4), grudzień.
 • Media społecznościowe w rekrutacji 2015, dostęp 15 marca 2017, <http://www.lhhpolska.pl/aktualności/486-Media_społecznościowe_w_rekrutacji.html>.
 • Misztal A. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu, nr 3 (24).
 • Pancewicz M., Kotzian J. (2014), Zarządzanie niepełnosprawnością w Polsce i państwach Unii Europejskiej. Jak duże i małe przedsiębiorstwa zarządzają niepełnosprawnością i jakie odnoszą z tego tytułu korzyści? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (101).
 • Perry E., Hendricks W., Broadbent E. (2000), An exploration of access and treatment discrimination and job satisfaction among college graduates with and without physical disabilities, Human Relations, nr 53 (7).
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, wyd. II, Warszawa, PWE.
 • Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Dz.U. 2015, poz. 1110.
 • Sobczak W. (2007), Postawy pracodawców wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, materiały konferencyjne: Potrzeby Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Aktywizacji Zawodowej, Konferencja zorganizowana w ramach projektu partnerskiego pt.: „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa, 30.05.2007.
 • Uścińska G. (2015), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. Propozycje zmiany obecnych zasad, Polityka Społeczna, nr 10.
 • Wolszczyk P., Gawron M. (2014), Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (100).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2dee59e6-f1cc-4928-afb9-4ce2f3dfc860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.