PL EN


2012 | 2 (337) | 46-55
Article title

Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie

Authors
Content
Title variants
EN
PRO-ECOLOGICAL CONDUCT IN THE HOTEL INDUSTRY AS AN EXPRESSION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
RU
ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autora niniejszej publikacji jest ukazanie postępowania proekologicznego w hotelarstwie jako działania zgodnego ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie (Corporate Social Responsibility – CSR). Dla osiągnięcia tego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz analizą stanu faktycznego na rynku usług hotelarskich. Jak wynika z przedstawionego materiału, jednym z podstawowych przejawów społecznej odpowiedzialności w działalności hotelarskiej jest podejmowanie działań proekologicznych. Wiodące marki hotelowe angażują się w akcje, których celem jest zmniejszenie szkodliwej działalności hoteli oraz propagowanie idei odpowiedzialności za otaczające je środowisko. Wnioskiem wiodącym z opracowania może być stwierdzenie, iż hotelarstwo jest istotną gałęzią działalności gospodarczej w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
An objective of the author of this publication is to present the pro-ecological conduct in the hotel industry as an activity complying with the corporate social responsibility. In order to achieve the objective he used the method of analysis of the subject literature and analysis of the actual state in the market for hotel services. As the presented material shows, one of the basic symptoms of social responsibility in hotel industry’s activities is undertaking pro-ecological actions. The leading hotel brands involve themselves in the actions whose objective is to reduce harmful activities of hotels and to propagate the idea of responsibility for the surrounding environment. A leading conclusion of the elaboration may be the statement that the hotel industry is an important branch of business in propagating the idea of corporate social responsibility.
RU
Цель автора публикации – указатьна проэкологическое поведение в гостиничном деле как действия, отвечающего общественной ответстсвенности в бизнесе. Для достижения этой цели был использовали метод анализа литературы предмета и анализ действительного состояния на рынке услуг гостиничного дела. Как вытекает из представленного материала, одним из основных проявлений общественной ответственности в гостиничной деятельности является предприятие проэкологических дейтвий. Ведущие гостиничные марки включаются в действия, цель которых – снижение вредной деятельности гостиниц и популяризация идеи ответственности за окружающую их среду. Основным выводом разработки можкт быть констатация, что гостиничное дело – существенная отрасль экономической деятельности в популяризации идеи общественной ответственности бизнеса.
Year
Issue
Pages
46-55
Physical description
Dates
published
2012-03-2012-04
Contributors
author
 • ALMAMER Szkoła Wyższa – Warszawa
References
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Dominik P., Zrównoważony rozwój. Ekologia w hotelarstwie i gastronomii, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 4.
 • Dominik P., Drogoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. Almamer, Warszawa 2009.
 • Hotele dla środowiska. Rozmowa z A. Róg-Skrzyniarz, „TTG Polska” 2011, nr 9.
 • Iwanow A., P., Skriebkowa O., Wallis A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe WSOTiH” 2009, nr 1.
 • Kieś-Kokocińska K., Gdzie w Polsce ekologia jest czystym biznesem?, „Hotel Profit” 2009, nr 9.
 • Majewski J., Czy polskie hotelarstwo będzie bardziej zielone?, „Hotelarz” 1999, nr 4.
 • Majewski J., Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, wybrane przykłady, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1999.
 • Niekonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Nierzwicki, W., Etykietowanie środowiskowe w hotelarstwie, „Turystyka i Hotelarstwo” 2007, nr 11.
 • Witkowski Cz., Hotelarstwo Cz. I – Podstawy hotelarstwa, WSE w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Witkowski Cz., Kachniewska M., Hotelarstwo Cz. III – Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Tkaczyk J., Europejskie oznakowanie ekologiczne Ekolabel drogą do sukcesu w branży hotelarskiej, „TTG Polska” 2011, nr 9.
 • http://www.ighp.pl
 • http://www.radissonblu.com
 • http://www.pcbc.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dee93b3-caf7-49ee-9eb9-6e57b9d3737a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.