PL EN


2015 | 5(1)/2015 | 204-223
Article title

FIREMNÁ KULTÚRA A ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Content
Title variants
EN
The contribution is dealing with the issue of implementing the system of environ-mental management within the application of the corporate structure as part of the transformation into a learning organization. Detailed analyses are made in the areas of steps needed to successfuly implement the system of environmental management and its subsequent sustainability and improvement
Languages of publication
SK
Abstracts
PL
Każde działanie wiąże się z kwestią wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w ramach stosowania struktury korporacyjnej jako części przekształcenia w organizacji uczącej się. Szczegółowe analizy wykonywane są w zakresie kroków potrzebnych do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i jego późniejszej trwałości i poprawy.
EN
The contribution is dealing with the issue of implementing the system of environ-mental management within the application of the corporate structure as part of the transformation into a learning organization. Detailed analyses are made in the areas of steps needed to successfuly implement the system of environmental management and its subsequent sustainability and improvement
Contributors
  • České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika
author
  • Technická univerzita v Košiciach, Kosice, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Kosice, Slovenská republika
  • Technická univerzita v Košiciach, Kosice, Slovenská republika
References
  • Hutla, P. - Kašingová, P. - Němec, V. Integrated Management System in civil aviationIn: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, p. 94-97. ISBN 978-80-7204-891-5.Socha, L., 2010. Manažérske systémy integrovaného riadenia. Ružomberok: Verbum. ISBN 978-80-8084-608-4. Piatrik, M., V. Kolár, S. Vincíková a I. Rusko, 2003. Environmentálny manažment II. Banská Bystrica: ISBN 80-8075-118-8, 128s.Kachaňáková, A., Szarková,M., Thomasová, E., Podniková kultúra, Ekonóm vydavateľstvo, 1997, ISBN. 80-225-2258-9, 125s.Koblen, I., Szabo, S., Manažment dodávateľských reťazcov v leteckom priemysle - dôležitá oblasť v rámci problematiky bezpečnosti a kvality v letectve In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve : Medzinárodná vedecká konferencia v rámci riešenia projektov VEGA 1/0884/12 – Základný výskum bezpečnosti na letiskách s nedostatočne rozvinutou navigačnou infraštruktúrou využívajúcich GNSS, VEGA 1/0838/13 – Základný výskum tarifnej politiky na špecifickom trhu letiskových služieb : 18. - 19.4.2013, Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstve, 2013 S. 51-58. - ISBN 978-80-554-0665-7Rozenberg, R. - Begera, V. - Endrizalová, E. Zákazník ako zdroj informácií pre leteckú spoločnosť In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve 2015. Žilina: MADO plus, s. r. o., 2015, s. 81-83. ISBN 978-80-971908-0-4.Socha, L., 2010. Úvod do manažérstva kvality. Košice: Vienala. ISBN 978-80-8126-001-8.Tichá, I., 1999. Učíci se organizace. 1.vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, ISBN 80-213-0574-6 Inovatívna firemná kultúra učiacej sa organizácií, Dostupné na internete: <http://www.intensic.sk/inovativna-firemna-kultura/ Inovatívna firemná kultúra učiacej sa organizácií>STN EN ISO 14031:2014 Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie environmentálneho správania. Pokyny. Szabo, S., Vidová, J., Janík, V., Manažment podnikov v turbulentnom prostredí In: Manažment - teória, výučba a prax 2006. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika, 2006 5 s. - ISBN 808040299XUhnák, J. - Hospodka, J. Flight Cost Management. In: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom a vojenskom letectve - 2007. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2007, s. 111-116. ISBN 978-80-8070-665-4.Zaujímavosti normy ISO 14000 Dostupné na internete: <http://www.iso.org/ iso/iso_14000_essentials>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2df5cd65-1329-4bf5-a19c-1d51052c9470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.