PL EN


2016 | 1 (9) | 155-163
Article title

Recenzja: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. Violetta Korporowicz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 387

Authors
Content
Title variants
EN
Review: Progressive health management. Directions, strategies, methods, edited by Violetta Korporowicz, ABC and Wolters Kluwer business, Warsaw 2015, p. 387
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie problematyka zdrowia jest tematem gorących dyskusji na wielu poziomach. Z jednej strony określamy zdrowie jako kategorię przynależną jednostce – osobie; opisujemy je na podstawie wskaźników obiektywnych oraz subiektywnej samooceny. Z drugiej strony mówimy o służbie zdrowia – instytucjonalnej machinie, której funkcjonowanie zależy od personelu medycznego, administracji, obsługi technicznej; te zaś są uwarunkowane przez decyzje polityczne, regulacje organizacyjne, sposób finansowania oraz poziom rozwoju danego systemu społeczno-ekonomicznego. Pojawia się też problem dostępności i efektywności systemów opieki zdrowotnej, tego, jakie są możliwości zaspokajania rosnącego „popytu na zdrowie” przez państwo, a także tematy związane z monitorowaniem zagrożeń zdrowotnych w populacji.
Nowadays, health issues are the subject of hot discussions on many levels. On the one hand, we define health as a category belonging to the individual - a person; we describe them on the basis of objective indicators and subjective self-esteem. On the other hand, we are talking about health care - an institutional machine whose operation depends on medical personnel, administration, and technical service; these are conditioned by political decisions, organizational regulations, financing methods and the level of development of a given socio-economic system. There is also the problem of accessibility and efficiency of health care systems, what are the possibilities of satisfying the growing "health demand" by the state, as well as topics related to the monitoring of health threats in the population.
Keywords
Year
Issue
Pages
155-163
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2df79ca5-06b2-4f53-ab7e-ef64b3029ac3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.