PL EN


2014 | 2014 1(96) | 57-71
Article title

Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Employee Absence Management in a Manufacturing Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój nowych form organizacji pracy i metod zarządzania związanych z poszukiwaniem możliwości tkwiących w kapitale ludzkim. Jednym z nowszych obszarów badań jest zarządzanie absencjami pracowniczymi. Przedsiębiorstwa coraz częściej szacują koszty nieobecności pracowniczej i podejmują działania zapobiegawcze. W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące ujęcia definicyjnego absencji, wskaźników absencji, kalkulacji kosztów oraz sposobów ograniczenia liczby dni nieobecności pracowników w pracy. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach w celu obniżenia poziomów wskaźników absencji pracowniczej.
Recent years have seen the dynamic development of new forms of work organization and management methods linked with the quest for the potential inherent in human capital. A new area of research is employee absence management. Companies are estimating the cost of employee absence with increasing frequency and are reaching for preventive measures. The publication presents questions relating to defining absence, absenteeism indicators, cost calculation, and ways of limiting the number of days of employee absence from work. Theoretical consideration is enriched by examples of solutions applied in companies in order to lower employee absence indicator levels.
Year
Issue
Pages
57-71
Physical description
article
Dates
published
2014-02-15
Contributors
References
 • Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. IV, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, s. 10–11.
 • Bochenek A. (2013), Nagrody za niską absencję, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, luty, s. 9.
 • Biuletyn HR (2010), ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, nr 3, maj.
 • Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Warszawa, Difin.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa, Poltext.
 • Harrison D.A., Martocchio J.J. (1998), Time for absenteeism: A 20-year review of origins offshoots and outcomes, Journal of Management, nr 24 (93), s. 305–350.
 • Horyń A. (2012), Absencja, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, maj, s. 9.
 • Horyń A. (2012), Nagrodzimy najlepsze zakłady, gazetka zakładowa Jedynka, ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza, grudzień.
 • Huczyński A., Fitzpatrick M.J. (1998), Managing Employee Absence for the Competitive Edge, London, Pitman.
 • Informator o działalności gospodarczej kopalń i spółek węglowych (2006), Katowice, PARG S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu, (dane o zatrudnieniu z1990 roku).
 • Johns G. (1997), Contemporary research on absence from work; Correlates, causes, and consequences, International Review of Industrial and Organizational Psychology, vol. 12, s. 115–173.
 • Klarreich S.H., Digiuseppe R., Dimattia D.J. (1989), Cost effectiveness of an employee assistance program with rational-emotive therapy, Professional Psychology Research and Practice, nr 18, s. 140–144.
 • Kuzmits F.E. (1979), How much is absenteeism costing your organization? Personnel Administrator, czerwiec, nr 24, s. 29–33.
 • Raport, Przemysł stalowy w Polsce (2000), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice (dane o zatrudnieniu z 1990 roku).
 • Raporty o stanie bezpieczeństwa pracy (2009-2012), ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza.
 • Rentsch J.R., Steel R.P., (1998), Testing the durability of job characteristics as predictors of absenteeism over a six-year period, Personal Psychology, nr 51, s. 165–190.
 • Rocznik statystyczny (1990), Aktywność gospodarowania w przemyśle w latach 1985–1990, Warszawa, GUS, s.70–72.
 • Yandrick R.M. (1997), Help employees reach for the stars, HR Magazine, nr 42 (1), s. 97–100.
 • VanDerWall S. (1998), Survey finds unscheduled absenteeism pitting seven-year high, HR News, listopad, s. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2df9406f-e6ce-40d4-8d23-742c2f2aaec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.