PL EN


2013 | 25 | 3(50) | 35-60
Article title

Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania

Content
Title variants
EN
Narrative Possibilities of Educational Sciences and the Crisis in Culture and Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia dla rozważań zaprezentowanych w tekście są trzy założenia. Pierwsze z nich oparte jest na przekonaniu, że kultura przesądza o wszystkim – o rozwoju społeczeństw, o jakości życia ludzi, drugie zaś związane jest z twierdzeniem, iż edukacja jest lustrem kultury. Problemy kultury są więc jednocześnie problemami edukacji oraz edukacja jest zawsze praktyczną realizacją jakiejś wizji (modelu rozwoju) kultury. Trzecie założenie związane jest z istotą pedagogiki jako dyscypliny, której specyfika i przedmiot badań stają się swoistym rodzajem szans i możliwości zarówno na rozumienie złożonych uwarunkowań różnorodnych przejawów kryzysu kultury i wychowania, jak i na ich przezwyciężanie. Taką szansą jest w moim przekonaniu narracyjność pedagogiki oraz pedagogiczne badania narracyjne.
EN
The reflection presented in the text is underpinned by three premises. Firstly, it presupposes that culture determines development of societies and people’s quality of life. Secondly, it presumes that education is a mirror of culture. Hence, the problems of culture are at the same time the problems of education. Also, education is always a practical enactment of a particular vision (model of development) of culture. Thirdly, the text assumes that educational sciences form a specific discipline which offers unique possibilities and opportunities both of understanding complex conditions and diverse manifestations of the crisis in culture and education as well as of overcoming them. A distinctive chance is provided, I believe, by the narrativity of educational sciences and educational narrative research.
Year
Volume
25
Issue
Pages
35-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Bokszanski, Z. (1995). Tozsamosc aktora spolecznego a zmiana spoleczna. Studia Socjologiczne, 3–4.
 • Bruner, J. S. (1990). Zycie jako narracja. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 3–17.
 • Demetrio, D. (2000). Autobiografia: terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Krakow: Impuls.
 • Denzin, N. & Lincoln, Y. (2009). Metody badan jakosciowych (Vol. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dryll, E. & Cierpka, A. (Eds.). (2004). Narracja: koncepcje i badania psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN.
 • Duszak, A. & Fairclough, N. (Eds.). (2008). Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejscie do komunikacji spolecznej. Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawcow Prac Naukowych „Universitas”.
 • Eckartsberg, R. (Ed.). (1986). Life-World Experience: Existential-Phenomenological Research Approaches in Psychology. Washington, DC: University Press of America.
 • Fayard, P. (1989). Solidarnosc: analiza ruchu spolecznego 1980–1981. Warszawa: Wydawnictwo Europa.
 • Foucault, M. (2002). Archeologia wiedzy. Warszawa: De Agostini ; „Altaya”.
 • Giza-Poleszczuk, A. (1991). Zycie jako opowiesc: analiza materiałow autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy. Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.
 • Loch, C. H. (1999/2006). Lebenslauf als antroplogischer Grunbergriff einer bigra- phischen Erziehungstheorie. In H.-H. Krüger & W. Marotzki (Eds.), Handbuch er-ziehungswissenschaftliche Biographieforschung (pp. 71–89). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Doi: 10.1007/978-3-531-90010-0_5
 • Marotzki, W. (1999/2006). Forschungsmethoden und -methodologie der Erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung. In H.-H. Krüger & W. Marotzki (Eds.), Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (pp. 111–135). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Doi: 10.1007/978-3-531-90010-0_7
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2006). Doswiadczenia rodzinne w narracjach: interpretacje sensow i znaczen (2nd Ed.). Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej Edukacji TWP.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2011). Pedagogika dyskursywna: nadzieje i mozliwości. In M. Nowak-Dzieminowicz & P. Rudnicki (Eds.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja (pp. 315–345). Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codziennosci. Krakow: Impuls.
 • Nussbaum, M. C. (2001). The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Polkinghorne, D. (1983). Methodology for the Human Sciences. System of Inquiry. New York, NY: State University of New York Press.
 • Prawda, M. (1989). Biograficzne odtwarzanie rzeczywistosci. Studia Socjologiczne, 115(4), 81–98.
 • Rabinow, P. & Sullivan, W. M. (Eds.). (1979). Interpretative Social Sciences: A Reader. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Reut, M. (in press). Sokratejskie pytanie, wyobraznia narracyjna i swiatowe obywatelstwo [wprowadzenie]. In M. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities.
 • Ricoeur, P. (1981). The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text. In J. B. Thompson (Ed.), Hermeneutics and the Human Science: essays on language, action, and interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ricoeur, P. (1989). Jezyk, tekst, interpretacja: wybor pism. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy.
 • Riessman, C. K. (2000). Analisys of Personal Narratives. Boston, MA: Boston University.
 • Rokuszewska-Pawelek, A., Czyzewski, M. & Piotrowski, A. (Eds.). (1997). Biografia a tozsamosc narodowa (2nd Ed.). Lodz: Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Lodzkiego.
 • Rosner, K. (2004). Narracja jako pojecie filozofii wspolczesnej (Vol. 1). In W. Bolecki & L. Nycz (Eds.), Narracja i tozsamosc. Warszawa: Instytut Badan Literackich PAN.
 • Schutze, F. (1997). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badan socjologii interpretacji. Studia Socjologiczne, 1, 11–57.
 • Trzebinski, J. (Ed.). (2002). Narracja jako sposob rozumienia swiata. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Urbaniak-Zajac, D. (2005). Pedagogiczna perspektywa w badaniach narracyjno-biograficznych. In L. Koczanowicz, R. Nahirny & R. Wlodarczyk (Eds.), Narracje – (auto)biografia – etyka (pp. 115–127). Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej Edukacji TWP.
 • Vattimo, E. (2006). Spoleczenstwo przejrzyste. Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej Edukacji.
 • Wolniewicz, B. (2003). O filozofii i Wittgensteinie. In B. Wolniewicz, Filozofia i wartości (Vol. 3, pp. 97–102). Warszawa: Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dfaeb83-e7d8-4562-86a6-a9ab8369c7cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.