PL EN


2017 | 2/2017 (67), t.1 | 83-104
Article title

Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne – doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach

Content
Title variants
EN
Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security – Polish and French Experience
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
W artykule przybliżono kierunki wydatków w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w budżecie państwa na przykładzie Polski i Francji ze zwróceniem uwagi na skuteczność wydatkowania środków w okresie odpowiednio ośmiu i dziesięciu lat. Wybór przedmiotu badania wynika z założenia, że polityka w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa powinna być realizowana w podobny sposób w państwach demokratycznych, co stwarza większe możliwości porównawcze. Przeprowadzona analiza przykładowych wydatków ma wykazać, czy zachowano konsekwencję w realizacji działań, czy też rozdysponowanie środków uległo znaczącej zmianie. Dla obu państw przyjęto inny okres badawczy, co wynika z momentu wprowadzenia budżetu zadaniowego. We Francji analiza rozpoczyna się w 2006 r., a w Polsce od 2008 r.
EN
The article provides some insight into expenditure in the field of internal security in the state budget based on the example of Polish and French experience with a focus on effectiveness of expenditure in the periods of eight and ten years, respectively. The choice of the research subject was based on the assumption that the policy for maintaining public order and security should be implemented in a similar way in democratic countries, which creates more opportunities for comparison. The analysis of the sample of expenditure is to demonstrate whether consistency was maintained in the implementation of activities. For each country, a different test period was adopted, resulting from the introduction of activity-based budget. Thus, in France, the analysis begins in 2006 and in Poland in 2008.
Year
Pages
83-104
Physical description
Dates
online
2017-06-20
Contributors
References
 • Bouvier, M., Esclassan, M.-C. i Lassale, J.-P. (2006). Finances publiques. Paris: LGDJ. Cannac, Y. (2006). Quelle programmation pluriannuelle pour les dépenses publiques? W: M. Bouvier (red.). Innovations, creations et transformations en finances publiques. Paris: LGDJ.
 • Direction du Budget. (2007a). Sécurité civile. Mission Minisérielle. Projets Annuels de Performances. Annexe au
 • Direction du Budget. (2007b). Sécurité. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2006. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2008). Sécurité. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2007. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2009). Sécurité. Mission Interministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2008. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2010). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2009. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2011). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2010. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2012). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2011. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2013). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2012. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2014). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2013. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2015). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2014. République Française. Paris.
 • Direction du Budget. (2016). Sécurité. Mission Ministerielle. Rapports annuels de performances. Annexe au Projet de loi de règlement pour 2015. République Française. Paris.
 • Lalumière, P. (1983). Les finances publiques. Paris: Armand Colin Editeur. Loi organique n° 2001-692 du 1er aoűt 2001 relative aux lois de finances.
 • Lubińska, T. (red.). (2009). Nowe Zarządzanie Publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Warszawa: Difin. Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej. (2015). Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Postuła, M. i Perczyński, P. (red.). (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Projet de la Loi de Finances pour 2006. République Française. Paris. Rada Ministrów. (2009). Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za rok 2008. Aneks tabelaryczny. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2010). Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2011). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2012). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2013). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2014). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2015). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2014 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Rada Ministrów. (2016). Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r. Warszawa: Rada Ministrów.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2dfd374f-c88a-4cd5-9c98-a61906041c76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.