PL EN


2015 | 3(26) | 211-224
Article title

Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami. Wpływ na kształt polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Content
Title variants
EN
Council framework decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking. Its impact on the Polish Act on counteracting drug addiction
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the Authors present the introduction of Council Framework Decision 2004/757 / JHA / into the legal system of the European Union and the Member States. In the fi rst part, historical facts preceding the draft ing and implementation of the decision there have been presented. It means in particular – the documents issued by the European Union on combat and prevent drug abuse. Th e article also presents data of a social nature with regard to the drug problem among youths. Th en the content broadly discuss provisions of the concerned legislation with respect inter alia to the defi nitions contained in it, forms of crime, penalties, special circumstances and the liability of legal persons. In the last part the above provisions were discussed in detail in terms of their subsequent implementation in the Polish legal system. Simultaneously it took into account the scope of required changes made by the legislature in order to make full use of the Decision. Th e Authors also referred to the issue of repressive drug policy in Poland compared to other European Union countries.
PL
W niniejszym artykule Autorzy zaprezentowali wprowadzenie Decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW/ do porządku prawnego Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich. W pierwszej części przedstawiono fakty historyczne poprzedzające sporządzenie oraz implementację omawianej Decyzji, tj. wydane przez Unię Europejską dokumenty nt. zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dane o charakterze społecznym z uwzględnieniem problemu narkotyków i narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Następnie, w sposób rozszerzający, przedstawiono zapisy omawianego aktu, odnoszące się między innymi do zawartych w nim defi nicji, forma stadialnych i zjawiskowych, kar, okoliczności szczególnymi oraz odpowiedzialności osób prawnych. W części ostatniej, powyższe zapisy zostały szczegółowo omówione pod kątem późniejszej ich implementacji w polskim porządku prawnym, z uwzględnieniem zakresu wymaganych zmian dokonywanych przez ustawodawcę w celu pełnego stosowania Decyzji. Autorzy odnieśli się również do kwestii represyjności polityki antynarkotykowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Year
Issue
Pages
211-224
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Antczak, B. (2012). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego w szkołach warszawskich. Journal of Modern Science 3/15/2012
 • Ferszt-Piłat, K. (2014). Dewiacje wśród uczniów a bezpieczeństwo w szkole oraz informowanie nauczycieli. Journal of Modern Science 1/20/2014
 • Grzelak, A., Królikowski M., Sakowicz A. (2012). Europejskie Prawo Karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-2337-4
 • Sitek B. (2012). Bezpieczeństwo prawne a wertykalna wielowarstwowość systemów prawnych. Journal of Modern Science 1/12/2012
 • Sprawozdanie Komisji w sprawie przeglądu postępów w realizacji planu działania UE w zakresie narkotyków (2009–2012) w 2010 r. zawarte w dokumencie KOM (2011) 630 wersja ostateczna [w:] Grzelak, A.,
 • Królikowski M., Sakowicz A. (2012). Europejskie Prawo Karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-2337-4, s. 151
 • Zawisza, J. (2013). Przestępczość nieletnich przyczyną wykluczenia społecznego. Journal of Modern Science 3/18/2013
 • Zhaksybergenovich K. M., Arykbaevich T. B., Mendigereevna T. I., (2014). Cooperation between Kazakhstan and the European Union in the fi ght against drugs. Journal of Modern Science 2/21/2014
 • Druk 420/2006 – Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Źródło: http://ww2.senat.pl/k6/dok/sejm/011/420.pdf dostęp: 30.06.2015
 • Dziennik Urzędowy UE, C 326 z 26/10/2012, P. 0001 – 0390
 • Dziennik Urzędowy UE, L 335/8 z 11.11.2004
 • Dziennik Urzędowy UE, L 342, 31/12/1996 P. 0006 – 0008
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Nr 179, poz. 1485.
 • Źródło: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html dostęp: 30.06.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e006b08-05df-4f8f-935a-892cb03f36ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.