PL EN


2013 | 7 | 155-170
Article title

Stanowisko polskiego rządu wobec wyzwań nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej na podstawie kazusu rozbudowy elektrowni Opole

Authors
Content
Title variants
EN
The Official Statement of the Polish Government in the Context of Pending Challenges of the New Energy Policy on the Example of Opole Power Plant – Proposed Changes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o polskiej polityce energetycznej w kontekście niedawno przyjętej przez rząd linii politycznej, która pierwotnie ma polegać na wsparciu i dokapitalizowaniu polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie dalszego rozwoju i ekspansji technologii węglowych. Została w nim przedstawiona subiektywna ocena obecnego stanu sektora wytworu energii elektrycznej, w mniejszym stopniu ciepła oraz wizja konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z takiego stanu rzeczy w perspektywie najbliższych kilku dekad. W dalszej części artykułu zostały przedstawione propozycje zmian strukturalnych, które mogłyby poprawić zarówno energochłonność polskiej gospodarki, jak i jej odporność na wstrząsy wywołane kryzysami energetycznymi, jakie będą miały miejsce w przyszłości.
EN
The article deals with the Polish energy policy in the context of the recently adopted government's political line, which primarily has to rely on the support and recapitalization of the Polish power market based on further development and expansion of coal-based technologies. It is the author’s subjective assessment of the current state of the electricity sector in Poland, to a lesser degree of the heat sector, and the vision of the consequences that might result from such a state of things in the next few decades. Next, the author focuses on the presentation of proposals for structural changes that would improve both the energy consumption of the Polish economy and its resilience to energy shocks in the future.
Year
Issue
7
Pages
155-170
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, ul. Katowicka 89, 45-061
References
 • Bomford. M., Energy Food Smart Choices, Kentucky 2009.
 • Czy budowa dwóch bloków Elektrowni Opole jest zasadna?, http://www.koalicjaklimatyczna.org/theme/UploadFiles/Aktualnosci%202013/czy_budowa_dwoch_blokow_el_opole_jest_zasadna_prof_jan_popczyk_.pdf, 27.09.2013.
 • Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej Akademii Nauk, 2012.
 • Paszcza H., Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,” Zeszyty Naukowe”
 • http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNewsComp=120806&filename=&idnews=124117&data=&status=biezace&_CheckSum=-753268300, 18.09.2013.
 • http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/561004.html, 27.09.2013.
 • http://www.ptpiree.pl/index.php?d=5&s=liczen_2008, 26.09.2013
 • http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/polska-energetyka-nie-zdazy-z-odbudowa-wylaczanych-mocy.html, 26.09.2013.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en, 26.09.2013
 • http://www.forbes.pl/pge-rozbuduje-elektrownie-opole-z-kompania-weglowa-list intencyjny,artykuly,157368,1,1.html, 26.09.2013.
 • http://revolution-green.com/traditional-green-energy-news/, 26.09.2013.
 • http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/Stats_2011.pdf, 26.09.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e0d5b11-2bf9-4fc7-9cf5-2c82b510107e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.