Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14 | 1 | 54-62

Article title

Martial arts science institutionalisation: specialized scientific periodicals

Content

Title variants

PL
Instytucjonalizacja obszaru martial arts science: wyspecjalizowane periodyki naukowe

Languages of publication

Abstracts

EN
The scientific perspective for the study are scientometrics and sociology of science. Creating new journals for new scientific discipline (as the martial arts science) is an interesting process. The aim of this study is an analysis and explication of the institutionalisation process of this research area (martial arts and combat sports). The questions/problems were: What scientific institutions create journals, what journals, and how can we evaluate them? It will be searched on a national and international scale. Material and methods. For example, for a comparative analysis 12 journals were selected in the area of martial arts science. In addition, they were compared to the assessment of Polish periodicals, which contain the thematic profile of sport, physical education and tourism. The basis for evaluation remains scientific achievements, yet quantitatively and qualitatively. Results and conclusions. Two journals published in Poland are among the best in categories of progress, scientific quality and the scope. The first is very strong in biomedical oriented sport sciences, the second – among journals in topics: martial arts, humanistic part of sport sciences, and tourism. Surely, publishing in today’s language of science (English) and in the electronic version with open-access to the full text makes entering of the work to the global scientific circulation easier. Commercialization makes this access difficult, both for authors, readers and scientific institutions. On the other hand, journals and institutions are created, which, thanks to the creativity of its creators appear to be functioning better than before.
PL
Naukową perspektywę dla tego stadium stanowią socjometria i socjologia nauki. Powstawanie nowych czasopism dla nowych naukowych dyscyplin lub specjalności (jak nauka o sztukach walki - martial arts science) jest szczególnie interesującym przejawem procesu instytucjonalizacji. Celem podjętych tu badań jest opis i wyjaśnienie procesu instytucjonalizacji badań naukowych obszaru sztuk walki i sportów walki. Pytania problemowe postawiono następujące: jakie instytucje tworzą czasopisma naukowe, jakie czasopisma i jak możemy (powinniśmy) je oceniać. Poszukiwania naukowe zrealizowana w skalach narodowej (czasopisma polskie) i międzynarodowej. Materiał i metoda. Przykładowo, do porównawczej analizy wybrano 12 czasopism z obszaru martial arts science. Dodatkowo porównano oceny punktowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polskich czasopism o profilu tematycznym sport, kultura fizyczna i turystyka. Podstawą oceny są tutaj osiągnięcia naukowe w ujęciu jakościowym i ilościowym. Wyniki i wnioski. Dwa publikowane w Polsce czasopisma znajdują się wśród najlepszych w kategoriach dynamiki rozwoju, (poziomu) jakości naukowej i skali zasięgu oddziaływania. Pierwsze z nich (“Archives of Budo”) jest bardzo liczącym się periodykiem w naukach o sporcie, w ich części (o orientacji) biomedycznej. Drugi (“Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”) – wśród czasopism o tematyce: sztuki walki/sporty walki, humanistyka kultury fizycznej, turystyka. Zapewne publikowanie w dzisiejszym języku nauki (angielski) i w wersji elektronicznej o otwartym dostępnie do pełnych tekstów ułatwia wprowadzanie prac do globalnego obiegu naukowego. Komercjalizacja ten dostęp utrudnia – zarówno autorom prac, czytelnikom i instytucjom naukowym. Z drugiej jednak strony powstają czasopisma i instytucje, które dzięki kreatywności swych twórców okazują się lepsze od funkcjonujących wcześniej. Wśród kryteriów oceny dorobku naukowego warto brać pod uwagę jego zasięg (lokalny czy międzynarodowy). Czyli ważne jest, gdzie dany autor publikuje. Oczywiście język publikacji nie przesądza o wartości merytorycznej danej pracy, ale ułatwia lub utrudnia dostępność tych treści w skali globalnej. Zaś w ocenie jakości czasopism naukowych ważne jest nie tyle kto w danym periodyku publikuje, tylko co te prace wnoszą do stanu wiedzy. Jeśli są to prace, będące wcześniej referatami plenarnymi na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych, można sądzić, że jest to wiedza najnowsza i najbardziej wartościowa. Ważny jest też patronat międzynarodowych i krajowych instytucji naukowych, zwłaszcza prestiżowych towarzystw naukowych. Wzmacniają one dany periodyk swym autorytetem.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

54-62

Physical description

Contributors

  • University of Rzeszów (Poland)
author
  • Masaryk University, Brno (Czech Republic)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2e0e4a29-02e7-42f7-b5d5-fd49883760db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.