PL EN


2014 | 2/2014 (46) | 68-87
Article title

Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych

Content
Title variants
EN
Factors determining the effectiveness of the supervisory boards
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja, w jaki sposób członkowie polskich rad nadzorczych definiują skuteczną radę nadzorczą. Sformułowane definicje są podstawą do odpowiedzi na pytania badawcze: w jakich sferach skuteczność rady powinna się przejawiać oraz jakie czynniki determinują skuteczność jej działania. Empiryczny materiał do analizy otrzymano w ramach przeprowadzonych wywiadów, których udzieliło 34 respondentów zasiadających w radach nadzorczych 27 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Otrzymane wyniki wskazują, że skuteczność działania rady powinna się wyrażać w sferze nadzoru oraz w sferze współpracy z zarządem. Do podstawowych zaś czynników warunkujących skuteczność działań rady nadzorczej, zdaniem badanych, należą: skład rady, zapewniający jej zróżnicowanie umiejętności jej członków, ich niezależność i dociekliwość, umiejętność zdobywania przez radę informacji, jak również strukturalizacja pracy rady poprzez tworzenie w niej komitetów. Za ważne determinanty skuteczności rady badani uznali także zainteresowanie członków rady spółką oraz ich zaangażowanie w jej problemy. Analiza poglądów uczestników badań wskazuje również na przypisywanie kluczowego znaczenia akcjonariuszom w procesie budowy skutecznej rady oraz dla jakości jej pracy.
EN
The aim of the paper is to identify exactly how members of Polish supervisory boards define an effective supervisory board, including their views on which spheres should display such efficacy and what determinants influence a board’s effectiveness. Research materials were collected through interviews with thirty–four respondents, members of the supervisory boards of twenty–seven companies listed on the WSE among the top forty in terms of capitalization in 2011. Research results indicate that the efficacy of supervisory board activity should make its appearance in the spheres of supervision and cooperation with the management board. According to the interviewed board members, the main factor that determines a board’s effectiveness is a make-up ensuring diversity of competencies of its members, their independence and curiosity, and skills at getting information for the board. Moreover, it facilitates the structuring of work by establishing board committees. Board members’ interest in a company and their involvement in its problems were also included in the set of determinants for board effectiveness by the respondents. Analysis of participant opinions and views received through the research also indicates the key importance of shareholders for board efficacy.
Year
Issue
Pages
68-87
Physical description
Dates
issued
2014-04-30
Contributors
 • Katedra Przedsiębiorczości, Centrum Studiów Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
References
 • Carter, C.B. i Lorsch, J.W. (2004). Back to the Drawing Board. Boston: Harvard Business School Press.
 • Davis, J.H., Schrooman, F.D. i Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22 (1), 20–47.
 • Domański, G. i Jagielska, M. (2011). Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie – aspekty prawne. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Donaldson, L. i Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16 (1), 49–62.
 • Eisenhardt, K.M. (1989a). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy Management Review, 14 (1), 57–74.
 • Eisenhardt, K.M. (1989b). Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, 14 (4), 532–550.
 • Fama, E.F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political Economy, 88 (21), 289–307.
 • Fama, E.F. i Jensen, M. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, XXVI, 301–325. GPW. (2012). Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązują od 1.01.2013).
 • Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy. Warszawa: GPW.
 • Hill, C.W.L. i Jones, T.M. (1992). Stakeholder – Agency Theory. Journal of Management Studies, 29 (2), 131–154.
 • Hillman, A. i Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. Academy of Management Journal, 28 (3), 383–396.
 • Jensen, M.C. i Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, (3), 305–360.
 • Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jeżak, J. i Bohdanowicz, L. (2005). Struktura i formy sprawowania władzy w polskich
 • spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek. W: J. Jeżak (red.), Struktura u formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych (s. 93–122). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Johnson, J.L., Daily, C.M. i Ellstrand, A.E. (1996). Boards of Directors: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 22 (3), 409–438.
 • Karczmarczuk, K. (2000). Struktura własności a efektywność nadzoru właścicielskiego. W: S. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych (s. 129–139). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Koładkiewicz, I. (2013). Rady nadzorcze – dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa: Poltext.
 • Kotarbiński, T. (2000). Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • MacQuarrie, C. (2010). Theoretical saturation. W: A.J. Mills, G. Durepos i E. Wiebe (red.), Encyclopedia of Case Study Research (s. 927–929). Sage Publications.
 • Muth, M.M. i Donaldson, L. (1998). Stewardship Theory and Board Structure: A Contingency Approach. Corporate Governance. International Review, 6 (1), 5–27.
 • Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pfeffer, J. (1972). Size and Composition of Corporate Boards of Directors. The Organization and its Environment. Administrative Science Quarterly, 17 (2), 218–228.
 • Roche, O.P. (2009). Corporate Governance and Organization Life Cycle. Amherst: Cambria Press.
 • Stiles, P. (2001). The Impact of the Board Strategy: En Empirical Examination. Journal of Management Studies, 38 (5), 627–650.
 • Sudak, I. (2011). Szef MF Global: Nie wiem gdzie są pieniądze klientów. Gazeta Wyborcza, (09.12.2011).
 • Sundaramurthy, C. i Lewis, M. (2003). Control and Collaboration: Paradoxes of Governance. Academy of Management Review, 397–415.
 • Szułdrzyński, K., Koładkiewicz, I. i Magda, T. (2013). Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW. Warszawa: PwC i AMROP.
 • Urbanek, P. (2008). Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych. W: S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (s. 177–200). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zieleniewski, J. (1965). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e0e83bb-ec7c-4c3c-bcf3-740048f13a4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.