PL EN


2016 | 5 | 91-106
Article title

KONKURENCJA I KOOPERACJA W SEKTORZE TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W UNIEJOWIE

Authors
Content
Title variants
EN
COMPETITION AND COOPERATION IN THE HEALTH TOURISM SECTOR IN UNIEJÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The globalization of the economy made it necessary for market actors to seek innovative ways of building competitive advantages. It is an essential condition to survive in a highly competitive environment. A new way of staying competitive in the market is to combine the forces of various market actors, i.e. form cooperative networks of competitors. The system of relations in a network of cooperating entities is a source of unique advantages for the group members. The aim of this paper is to demonstrate that Uniejów is a place where a system of cooperative-competitive relations is functioning and generating unique competitive advantages. The paper attempts to highlight the specific relationships between the entities, with a particular focus on their character, extent, quality and advantages.
PL
Zglobalizowana gospodarka wymusza na podmiotach rynkowych poszukiwanie coraz bardziej innowacyjnych sposobów budowania trwałych przewag konkurencyjnych. Jest to warunek niezbędny, aby sprostać silnej konkurencji. Podobnie dzieje się w sektorze turystyki uzdrowiskowej, dla którego poszukiwanie nowych źródeł przewag konkurencyjnych jest fundamentalnym zadaniem. Nowym sposobem bycia konkurencyjnym na rynku jest połączenie sił różnych aktorów gry rynkowej, wzajemnie kooperujących, tzn. jednocześnie konkurujących i współpracujących. Powstały w ten sposób system relacji w sieci współpracujących firm tworzy źródło unikalnych korzyści dostępnych tylko dla danej grupy. Autor artykułu koncentruje się na udowodnieniu, że Uniejów jest miejscem, gdzie funkcjonuje struktura tworząca system powiązań konkurencyjno-kooperacyjnych stanowiąca źródło unikalnych przewag konkurencyjnych na rynku. Artykuł stanowi próbę opisania specyfiki powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru, zasięgu, jakości oraz korzyści.
Year
Volume
5
Pages
91-106
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
 • student II roku studiów II stopnia międzywydziałowego kierunku Gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź.
References
 • Bakhshinejad M., Porter’s Competitive Advantge Model and its Application in Bottled Drinking Water in Iran, „Agricultura Tropica et Subtropica” 2014, Vol. 47/2, s. 60–67.
 • Bushouse B.K., Governance Structures: Using IAD to understand variation in service delivery for club goods with information asymmetry, „The Policy Studies Journal” 2011, Vol. 39, No. 1, s. 105–119.
 • Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G., Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Ofi cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Januszewska M., Wiedza i kreatywność w procesach innowacyjnych jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2010, s. 259–278.
 • Kaczmarska A., Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, red. A.R. Szromek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2010, s. 55–75
 • Kaźmierski J., Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Kornak A.S., Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk 2002.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13–28.
 • Łazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie – teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.
 • Panasiuk A., Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe Nr 784, nr 3(23), Szczecin 2013, s. 9–22.
 • Popescu L., Badita A., Sosea C., Present and perspectives for health tourism – SPA services in Romania, „Forum Geografi c”, Vol. XIII, Issue 2 (December 2014), 200585, Craiova, Romania 2015, s. 242–248.
 • Stawasz E., Przewaga konkurencyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 243.
 • Warner M.E., Club Goods and Local Government, „Journal of the American Planning Association” 2011, Vol. 77, No. 2, s. 155–166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e12bc91-50e1-466a-85be-72064f60331e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.