PL EN


2015 | 9 | 25-37
Article title

Poznawanie dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich jako cel wycieczek szkolnych krakowskich gimnazjalistów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dzieci i młodzież szkolna, w zależności od celu i motywu podróży, uprawiają takie formy turystyki jak: kulturowa, poznawcza, edukacyjna, przyrodnicza i krajoznawcza. W wielu przypadkach uczestnictwo w wycieczkach uwarunkowane jest możliwością uzyskania przez placówkę szkolną dofinansowania do wyjazdu. Zrealizowane w krakowskich gimnazjach badania wykazały, że wśród organizowanych wyjazdów zagranicznych znaczną część stanowią podróże na Kresy Wschodnie. Utracone po II wojnie światowej dawne obszary Rzeczypospolitej oraz pozostałe tam dziedzictwo związane z jej kulturą i społeczeństwem są nośnikami informacji i źródłem prawdy historycznej. Podróże gimnazjalistów w te regiony wspierane są finansowo przez lokalny samorząd. Celem opracowania jest przedstawienie programu „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” w kontekście szkolnego ruchu turystycznego, w którym udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych z Krakowa.
Year
Issue
9
Pages
25-37
Physical description
Dates
online
2015-09-01
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Boczukowa B., 2003, Tradycje szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 • Cynarski W.J., Cynarska E., 2009, Turystyka sentymentalna Polaków na Kresy Wschodnie,
 • „Ido – Ruch dla Kultury”, 9, s. 201-209
 • Dane identyfikacyjne szkół i placówek według danych SIO z 30 września 2013 r., http://bip.malopolska.pl/kokrakow/Article/id,110370.html
 • Farmer J., Knapp D., Benton G.M., 2007, An Elementary School Environmental Education Field Trip: Long-term Effects on Ecological and Environmental Knowledge and Attitude Development, „The Journal of Environmental Education”, 38 (3), s. 33-42
 • Gosk H., 2008, Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies, „Teksty Drugie”, 6, s. 20-33, http://rcin.org.pl/Content/51029/WA248_67821_P-I-2524_gosk-polski.pdf
 • Gontrowicz A., 1984, Funkcje wychowawcze turystyki, [w:] K. Przecławski (red.), Turystyka a człowiek i społeczeństwo, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, s. 17-40
 • Hadaczek B., 2011, Historia literatury kresowej, Universitas, Kraków
 • Hermann M., 2012, Współczesne związki z dawnymi Kresami, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kieniewicz J., 2006, Kresy jako przestrzeń europejska, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 13-24
 • Kolbuszewski J., 1997, Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
 • Kroh A., 2006, Co pozostało z kresów, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 293-300
 • Łozowska K.R., 2012, Dziedzictwo kompleksów. Kulturowa klęska Kresów?, [w:] H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol (red.), Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 81-93
 • Mika M., 2008, Formy turystyki poznawczej, [w:] W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa, s. 198-232
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, Gniezno
 • Munday P., 2008, Teacher Perceptions of the Role and Value of Excursions in Years 7–10 Geography Education in Victoria, Australia, „International Research in Geographical and Environmental Education”, 17 (2), s. 146-169
 • Podemski K., 2005, Socjologia podróży, „Seria Socjologia”, 40, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Przecławski K, 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa
 • Purchla J., 2006, Dziedzictwo kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 7-9
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516)
 • Tomaszewski A., 1999, Europa: wartość i świadomość dziedzictwa, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo a turystyka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 11-16
 • Tomaszewski A., 2006, Kresy utracone – ziemie odzyskane, [w:] J. Purchla (red.), Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo?, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 265-272
 • Tomczewska-Popowycz N., 2015, Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 36-50
 • Uchwała nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” (ze zm.)
 • Uglis J., Spychała A., 2011, Obiekty światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO jako zasób dla turystyki kulturowej, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 43-65
 • Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Zarządzenie nr 102/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r
 • Zarządzenie nr 406/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2012 r
 • Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”, 2010, http://bip.krakow.pl/?dok_id=28942&vReg=1, data dostępu 17.07.2015
 • Sałaciński T., Kresy Wschodnie (brak daty utworzenia), http://www.kresy.y0.pl/, data dostępu 17.07.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e19b3c3-63d3-491f-965a-194406192663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.