PL EN


2016 | 6 (365) | 288-299
Article title

The use of drones in organizing the Olympic Games

Content
Title variants
PL
Użycie dronów w organizacji igrzysk olimpijskich
RU
Применение дронов в проведении олимпийских игр
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The rapid development of technology, commonness and versatility of technological ideas in the environment around us are not without influence on the forms of human activity - including sports-related, tourism and recreation activities. Increasingly lower production costs of complex and miniaturized devices, and therefore, their universality and accessibility cause changes, which affect, unfortunately, positively or negatively the idea of noble sportsmanship. With precise time measurement technique the winning player can be unmistakably indicated, but also the abuse of technical solutions can lead to pathological and thus unsportsmanlike behavior. This takes the form of so-called doping technology, such as when muscular strength of man is assisted by the force of inventions (Kowalska 2011). This article presents some aspects of the use of modern technology in the organization of sports events, with particular emphasis on Unmanned Aerial Vehicles (drones) during mass sports events, which are the Olympic Games with using the monographic method, analysis and criticism of literature. The article presents the use of drones in areas such as geodesy and cartography, construction supervision, control and realization of investment projects, monitoring of facilities, security of mass events, conducting and planning search and rescue, delivery of shipments, logistics, insurance and assessment of damage, or mobile hot-spots to provide access to Internet services for large areas.
PL
Gwałtowny rozwój technologii, powszechność i różnorodność idei technologicznych w otaczającym nas środowisku nie pozostają bez wpływu na formy aktywności człowieka, wliczając w to czynności związane ze sportem, turystyką i rekreacją. Coraz niższe koszty produkcji skomplikowanych i miniaturyzowanych urządzeń i, zatem ich uniwersalność i dostępność powodują zmiany, które wpływają, niestety, pozytywnie lub negatywnie na ideę szlachetnej rywalizacji sportowej. Przy precyzyjnej technice pomiaru czasu można bezbłędnie wskazać zwycięzcę, ale też nadużycie rozwiązań technicznych może prowadzić do zachowania patologicznego, a więc niesportowego. Przybiera to formę tzw. technologii dopingu, takiej jak wówczas, gdy siłę mięśni człowieka wspomaga się wynalazkami (Kowalska, 2011). Artykuł przedstawia niektóre aspekty użycia nowoczesnej technologii w organizacji wydarzeń sportowych, ze szczególnym naciskiem na bezzałogowe statki powietrzne (drony) podczas masowych imprez sportowych, jakimi są igrzyska olimpijskie, z zastosowaniem metody monograficznej i analizy krytycznej literatury. Artykuł przedstawia użycie dronów w takich obszarach jak geodezja i kartografia, nadzór budowlany, kontrola i realizacja projektów inwestycyjnych, monitoring obiektów, bezpieczeństwo imprez masowych, prowadzenie i planowanie poszukiwań i ratownictwa, doręczanie przesyłek, logistyka, ubezpieczenia i ocena szkód czy mobilne hotspoty zapewniające dostęp do usług Internetu na dużych obszarach.
RU
Бурное развитие технологии, популярность и разнообразие технологических идей в окружающей нас среде не остаются без влияния на формы активности человека, включая деятельность, связанную со спортом, туризмом и отдыхом. Все меньшие издержки производства сложных и миниатюризо- ванных аппаратов и, следовательно, их универсальный и общедоступный характер вызывают изменения, которые влияют, к сожалению, положительно или отрицательно на идею честного спортивного соперничества. Благодаря высокоточной технике измерения времени можно безошибочно определить победителя, с другой же стороны злоупотребление техническими новинками может вести к патологическогому, следовательно, неспортивному поведению. Это принимает форму так называемой технологии допинга, такой, когда силу мышц человека вспомогают изобретениями (Kowalska, 2011). Статья представляет некоторые аспекты применения современной технологии в проведении спортивных мероприятий, с особым упором на беспилотные летательные аппараты (дроны) по ходу массовых спортивных мероприятий, какими являются олимпийские игры, с применением монографического метода и критического анализа литературы. Статья представляет применение дронов в таких сферах как геодезия и картография, контроль за строительными работами, контроль и осуществление инвестиционных проектов, мониторинг объектов, безопасность массовых мероприятий, планирование и проведение поиска и спасения, отгрузка товаров, логистика, страхование и оценка стоимости ущерба или же мобильные хот-споты для предоставления доступа к услугам интернета для больших территорий.
Year
Issue
Pages
288-299
Physical description
Contributors
References
 • Audronis T. (2014), Building Multicopter Video Drones, Taschenbuch Erscheinungsjahr, Herausgeber, Packt Publishing.
 • Berry J.R. (1968), How They’re Killing The Dead Heat, “Popular Mechanics”, Hearst Magazines USA.
 • Kalecińska J. (2013), Nowe technologie w branży turystycznej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 • Kowalska K. (2011), Technologie uwikłane w sport. Analiza zjawiska dopingu technologicznego, (w:) Rogowski Ł., Skrobacki R. (red.), Społeczne zmagania ze sportem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Nadobnik J., Łubkowska W. (2014), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych, (w:) Zamelska M. (red.), Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów, „Studia Periegetica”, nr 2(12).
 • Steinbrin M. (2013), Festifavelisation: mega-events, slums and strategic city-staging – the example of Rio de Janeiro, “DIE ERDE Journal of the Geographical Society of Berlin”, Vol. 144, No. 2.
 • Walters G. (2008), Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Zysnarska M., Bernadb D., Marsymiuk T. (2008), Computer – a chance or a threat to a child’s development?, “Family Medicine & Primary Care Review”, No. 10(4).
 • http://sport.tvn24.pl/kolarstwo,129/silnik-w-rowerze-rozwscieczyl-uci-zlapiemy-was-predzej-czypozniej, 615518.html [access: 10.04.2016].
 • http://www.polswim.pl/regulaminy-i-przepisy [access: 24.04.2016].
 • http://www.equipmentworld.com/drones/ [access: 24.04.2016].
 • http://raffaello.name/projects/flight-assembled-architecture/ [access: 24.04.2016].
 • http://www.equipmentworld.com/drones/equipment/ [access: 24.04.2016].
 • http://sport.tvn24.pl/najnowsze,135/rio-2016-film-z-lotu-drona-przedstawiajacy-arene-igrzyskolimpijskich, 620684.html [access: 24.04.2016].
 • http://www.rio2016.com/en/news/new-drone-video-takes-viewers-inside-barra-olympic- park-theheart- of-the-rio- 2016-games [access: 24.04.2016].
 • https://www.elbitsystems.com/elbitmain/area-in2.asp?parent=3&num=31&num2=31 [access: 24.04.2016].
 • http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article18621945.html [access: 7.05.2016].
 • http://www.efe.com/efe/america/tecnologia/presentan-en-brasil-un-dron-para- controlarmanifestaciones-a-distancia/20000036-2587693 [access: 24.04.2016].
 • http://vipmultimedia.pl/sprz%C4%99t/2225-dron-wyposa%C5%BCony-w- kamer%C4%99-phantom-flex4k.html [access: 24.04.2016].
 • https://www.obs.tv/ [access: 07.05.2016].
 • http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/drones-to-be-used-in-beach- rescues-in-rio-dejaneiro/[access: 07.05.2016].
 • http://www.modelairplanenews.com/blog/2013/05/10/draganflyer-to-the-rescue/ [access: 24.04.2016].
 • https://abovethefrayaerials.com/2016/01/04/rio-beaches-deploying-life-saver-drones/ [access:07.05.2016].
 • Google Kauft Drohnen-Anbieter Titan Aerospace” (text / html). Cashys Blog (in German). CashysBlog. [access: 24.04.2016].
 • https://panampost.com/panam-staff/2015/04/17/brazil-to-unveil-new-drone- legislation-ahead- of-2016-olympics/ [access: 12.05.2016].
 • http://www.faa.gov/news/updates/media/20151213_IFR.pdf [access: 12.05.2016].
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/ [access: 12.05.2016].
 • http://www.goal.pl/305940-drony-na-treningu-empoli.html [access: 12.05.2016].
 • http://asl.stanford.edu/projects/real-time-kinodynamic-planning/ [access: 12.05.2016].
 • http://www.popsci.com/this-drone-dodges-swords [access: 12.05.2016].
 • http://www.worlddroneprix.com/ [access: 12.05.2016].
 • http://droneworlds.com/ [access: 12.05.2016].
 • http://www.businessinsider.com.au/japans-komatsu-uses-robot-bulldozers-drones-for-constructiondue-to-labor-shortage-2015-10 [access: 12.05.2016].
 • https://vine.co/v/iKVpiI3F306 [access: 14.04.2016].
 • http://www.cbsnews.com/news/scare-at-us-open-as-drone-crashes-into-stands/ [access: 07.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e2214fe-190e-4749-9337-c577e9c4f0d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.