PL EN


2013 | 6 | 3(20) | 74-90
Article title

Znaczenie zasad CSR w zarządzaniu zieloną gospodarką UE w warunkach zrównoważonego rozwoju

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu − ze względu na rosnący stopień komplikacji współczesnej sytuacji ekonomicznej, z powodu konieczności podejmowania działań zapewniających trwały, zrównoważony rozwój oraz zgodnych z potrzebami kontekstów społecznych, co stawia przed przedsiębiorstwami w UE wysokie wymagania − zyskuje coraz szersze zrozumienie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Autor udowadnia, że bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Publikacja analizuje w jaki sposób wydatki tego rodzaju stają się inwestycją i źródłem innowacji, a nie kosztem, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.
Keywords
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej
References
 • Andersen M.M., Andersson I., Eco-innovation indicators, European Environment Agency, Copenhagen 2006, p. 14 http://www. risoe.dk/rispubl/art/2007_115_report.pdf (pobrano 29.01.2013 r.)
 • Bąkowski A., Głodek P., Gołębiowski M., Gulda K., Jewtuchowicz A., Klepka M., Lityński K., Matusiak K. B. (red.), Matusiak M., Mażewska M., Niedzielski P., Nowakowska A., Stawasz E., Zasiadły K., Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć, PARP. Warszawa 2005
 • Davis J., Greening business: Managing for sustainable development. Basil-Blackwell. Oxford 1991
 • Decyzja Komisji z dnia 7 września 2001 r. w sprawie wytycznych dotyczących wykonania rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (2001/681/EC)
 • Dziedzic S., Ziółkowski B., Trudności we wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego jako bariera ekoinnowacyjnych rozwiązań, (w:) Kaleta A. (red.), Moszkowicz K. (red.), Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność, wyzwania współczesności, AE Wrocław, Wrocław 2006, Nr 1116
 • Komisja Europejska, Inicjatywy polityki publicznej mające na celu promowanie przyjmowania systemów zarządzania ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Raport końcowy grupy ekspertów Najlepszego projektu. Bruksela 2004
 • Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
 • Rozporządzenie Rady (EWG) 1836/93 z dnia 23 czerwca 1993 roku w sprawie dobrowolnego uczestnictwa przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym Programie Eko-Zarządzania i Audytowania.
 • Sagar A.D., Frosch R.A., A perspective on industrial ecology and its application to a metals- industry ecosystem, “Journal of Cleaner Production” Vol. 5, No. 1-2, 1997
 • Szyjko C.T., Przyszłość infrastruktury energetycznej w UE, „Czysta Energia”, 2011, 3(115)
 • Szyjko C.T., Ewolucja polskiego prawa w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego, „Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój”. 2011 5(7)
 • Wehrmeyer W., Greening people. Greenleaf Publishing, Sheffield 1996;
 • R. Welford, Corporate environmental management: Systems and strategies. Earthscan. London 1998
 • Woźniak L., Ziółkowski B., Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjności, (w:) Woźniak L., (red.), Krupa J. (red.), Grzesik J. (red.), Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006
 • Ziółkowski B., Znaczenie ekoinnowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, (w:) A. Graczyk (red.), Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, Prace Naukowe AE nr 1190. Wrocław 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e291f8d-f099-43f1-a917-8ef20a202ab1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.