PL EN


2016 | 50 | 1 | 245-253
Article title

Czynniki wywołujące nieefektywność egzekucji należności publicznoprawnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Factors Causing Inefficiency in the Execution of Public Monetary Obligations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns factors that cause the failure of the administrative enforcement implementation to produce results expected by creditors in the form of recovery of enforced debts. The intention of the paper was to analyze legal solutions in the Polish law in order to identify the root causes of inefficiency of enforcement proceedings in administration. The article has a dogmatic character, hence the primary method of research used was the legal analytical method. In addition, in a very limited extent, the sociological method was used in a supporting role. As a result of the analysis supported by sociological research, it is clear that the factors leading to low efficiency of administrative enforcement inPolandare structural in nature and concern spheres of both factual and legal powers and duties both of the creditor and the enforcement authority. These factors relate to the inefficient system of preparing execution, as well as verification of the admissibility of administrative enforcement after the application of enforcement measures, including suspension of enforcement proceedings at this stage of the proceedings, and finally the limited scope of action – or even passivity of the enforcement authority in the application of enforcement measures.
PL
Artykuł dotyczy czynników, które powodują, że wdrożenie egzekucji administracyjnej nie przynosi oczekiwanych przez wierzycieli rezultatów w postaci ściągnięcia egzekwowanych zaległości. Zamiarem podjętego opracowania jest analiza rozwiązań prawnych prawa polskiego w celu wskazania podstawowych przyczyn nieefektywności postępowania egzekucyjnego w administracji. Artykuł posiada charakter dogmatyczny, stąd podstawową metodą badań, jaką zastosowano, jest metoda analityczno-prawna. Dodatkowo, choć w bardzo ograniczonym stopniu, w toku badań wdrożono metodę socjologiczną, która spełnia rolę wyłącznie pomocniczą. W rezultacie przeprowadzonej analizy, wspartej badaniami socjologicznymi, należy stwierdzić, że czynniki skutkujące niską efektywnością egzekucji administracyjnej w Polsce mają charakter strukturalny i dotyczą zarówno sfery faktycznej, jak i prawnej uprawnień oraz obowiązków tak wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego. Czynniki te odnoszą się do niewydolnego systemu przygotowania egzekucji oraz do weryfikacji dopuszczalności egzekucji administracyjnej po zastosowaniu środków egzekucyjnych, w tym zawieszenia postępowania egzekucyjnego w tej fazie postępowania, a także ograniczonego zakresu działań – czy wręcz bierności – organu egzekucyjnego w ramach stosowania środków egzekucyjnych.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
245-253
Physical description
Dates
published
2016-03
Contributors
References
 • Gomułowicz A., [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Informacja Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach o wynikach kontroli efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy z maja 2009 r., LKI-41014-08 (www.nik.gov.pl, data dostępu: 10.08.2015).
 • Leoński Z., [w:] R. Hauser, Z. Leoński, Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Ostojski P., Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec, PTE, Poznań 2015.
 • Pietrasz P., [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz do art. 58, SIP LEX 2015.
 • Pismo Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 23 czerwca 2015 r., AP/0150-3/15.
 • Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2015 r., EA/0150-1/15/AGDA6.
 • Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2015 r., NUS/0150-1/15/00.
 • Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2015 r., KW/0150-3/15 BA 150778/15.
 • Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 656).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1494).
 • Skoczylas A., Gwarancyjna rola sądów administracyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (rozważania na przykładzie stosowania zasady celowości), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6.
 • Stachurski W., Realizacja zobowiązań podatkowych w ramach procedur kontrolnych, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Supernat J., Prakseologiczne przesłanki sprawności egzekucji administracyjnej [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Uchwała NSA z dnia 8 grudnia 2008 r., sygn. akt II FPS 6/08 (orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 10.08.2015).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).
 • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289).
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Po 657/11 (orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 10.08.2015).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e2f104f-3a58-4c6a-ab55-7982f0c4e090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.