PL EN


2017 | 1(39) | 97-113
Article title

Miasto jako miejsce wytwarzania wartości

Content
Title variants
EN
The city as a place of production of values
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miasta od wieków były miejscami, w których zachodziły dynamiczne i złożone procesy gospodarcze, społeczne i przestrzenne. Koncentracja potencjałów sprzyjała rozwojowi naszej cywilizacji, co z kolei wywołało zmiany sposobu postrzegania tego, co dobre i wartościowe. Ze słowem „miasto” i wiąże się nierozerwalnie słowo „wartość”, biorąc pod uwagę fakt, że miasta są motorami rozwoju społecznego i gospodarczego, dostarczają wiedzy i innowacji, a także warunkują rozwój kulturowy. W niniejszym artykule autor podjął próbę analizy ewolucji pojęcia wartości w miastach w zależności od uwarunkowanych okresem w historii cech charakterystycznych ośrodka miejskiego. Następnie starał się określić, czym jest wartość w mieście i jakie istnieją klasyfikacje (rodzaje) wartości, oraz odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją wartości uniwersalne.
EN
For centuries, cities have been centres of dynamic and complex economic, social, and spatial processes. Concentration of potentials has been conducive to development of our civilization, which has resulted in a change of the perception of what is good and valuable. The words: “city” and “value” are inextricably linked since cities are engines of social and economic development, providers of knowledge and innovation, and determinants of cultural development. In this paper the author attempts to analyze the evolution of the concept of values in cities in various periods of history. He then tries to determine the nature of values in cities and establish classifications (types) of values in order to find out whether there are universal values.
Contributors
References
 • Baszkiewicz, J. (1981). Wolność, równość, własność. Rewolucje burżuazyjne. Warszawa: Czytelnik.
 • Bocheński, J. M. (1992). Sto zabobonów. Kraków: Philed.
 • Budzyńska, N. (2008). Miasto idealne. Pobrane z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/pk200837--zamosc.html.
 • Budzyński, M. (2010). Utrzymanie życia jako podstawowa wartość przestrzeni miast. Pobrane z: http://www.mbarch.pl/pl/teksty-i-idee/utrzymanie-zycia-jako-podstawowa-wartosc-przestrzeni-miast.html.
 • Bukowska, X. (2010). Historyczne modele obywatelstwa. O źródłach teoretycznego pomieszania wokół kwestii obywatelstwa z perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji. Zoon Politikon, 1, 8–38.
 • Creative Economy Report 2008: The Challenge of As sessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making (2008). Geneva: UNCTAD.
 • Drabik,L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E. (2007). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Filek, J., Kwarciński, T., Miklaszewska, J., Szymaniec, P., Karwińska, A., Zysk, W. (2014). Wyzwania współczesności – wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Kumar Sena. Prakseologia, 156, 5–175.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2005). Polityka regionalna – rozwój, finansowanie, przyszłość. W: Z. Brodecki (red.), Regiony (s. 68–74). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Geodecki, T. (2016). Znaczenie innowacji w budowaniu konkurencyjności miast w Polsce. W: M. Kudłacz (red.), Funkcjonowanie metropolii w Polsce. Dylematy, wyzwania, kierunki działania (s. 138–142). Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Goldzamt, E. (1974). Miasto w prognostyce krajów socjalistycznych. W: S. M. Zawadzki, Miasto przyszłości (s. 24–34). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo PAN.
 • Gutowski, B. (2006). Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny. Pobrane z: http://www.miastoidealne.sztuka.edu.pl/filozofia_miasta_miasto_jako_projekt_utopijny.pdf.
 • Hendrysiak, H. (2006). Konferencja „Społeczności lokalne a wolność”. Samorząd Miejski, 7 (125), 6–8.
 • Horodecka, A. (2011). Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej. W: J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń (s. 5–47). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Jacobs, J. (1985). Cities and the Wealth of Nations: Principles of Economic Life. New York: Vintage Books.
 • Jałowiecki, B. (1999). Metropolie. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Kowalczyk, S. (2011). Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kudłacz, M. (red.) (2016). Funkcjonowanie metropolii w Polsce. Dylematy, wyzwania, kierunki działania. Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kulisiewicz, T. (2014). Dawne miasta idealne pierwowzorem Smart Cities. InteligentneMiasta.pl, 16.09. Pobrane z: http://inteligentnemiasta.pl/miasto-idealne-pierwowzorem-miasta-inteligentnego/5352/Landry, Ch. (2000). The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan.
 • Molotch, H. L. (1976). The city as a growth machine: Toward a political economy of place. The American Journal of Sociology, 2 (82), 309–332.
 • More, T. (1993). Utopia, tłum. K. Abgarowicz. Lublin: Daimonion.
 • Paszkowski, Z. (2011). Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Platon (2003). Państwo, tłum. W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • PwC (2015). Raport o polskich metropoliach 2015. Pobrane z: http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/raport-o-polskich-metropoliach-2015.html.
 • Rybarkiewicz, J. (2007). Teatralizacja krajobrazu. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Smętkowski, M., Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (2008). Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych
 • i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Syrkusowa, H. (1984). Społeczne cele urbanizacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Świda-Ziemba, H. (red.) (1979). Młodzież a wartości. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Zhao, N. (2012). Evaluation of Chengdu’s Garden City Project by Ebenezer Howard’s Garden City Theory. Niepublikowana praca magisterska, University of Oregon.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e388f34-53bb-4231-b3e1-42cba0771e93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.