PL EN


2015 | 1 (354) | 221-230
Article title

Konsument na jednolitym rynku europejskim – dekada doświadczeń

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer in the Single European Market – the Decade of Experience
RU
Потребитель на общем европейском рынке – десять лет опыта
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny postaw polskich konsumentów wobec procesu integracji z Unią Europejską oraz identyfikacja tego, jak rzeczywiście oceniają oni przemiany, które zaszły w Polsce w dekadę po wejściu do Unii Europejskiej. W celu analizy zebranego materiału badawczego powstałego w wyniku badań empirycznych prowadzonych przez różne ośrodki naukowo-badawcze w Polsce w okresie ostatnich dziesięciu lat posłużono się źródłami wtórnymi, jak również źródłami pierwotnymi w postaci badań empirycznych prowadzonych w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Badania wskazują, że poziom poparcia polskich konsumentów dla procesu integracji z Unią Europejską utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Polscy konsumenci myślą optymistycznie o przyszłości UE. Wejście do wspólnoty i idące za tym wsparcie finansowe w postaci funduszy strukturalnych pozwoliły na restrukturyzację polskiej gospodarki a przez to wzrost poziomu życia polskich konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of this study is an attempt to assess attitudes of Polish consumers towards the process of integration with the European Union as well as to identify how they really assess the transformations taken place in Poland within the decade upon its admission to the European Union. For the purpose of analysis of the collected research material, appeared in result of empirical studies carried out by various research centres in Poland during the last ten years, the author used the secondary sources as well as the primary sources in the form of empirical studies conducted in the Department of Marketing of the University of Szczecin. The research shows that the level of support by Polish consumers for the process of integration with the European Union has remained relatively high. Polish consumers think optimistically of the future within the EU. The accession to the community and the accompanying financial support in the form of structural funds have allowed for restructuring of the Polish economy and, owing to that, for the growth of the Polish consumers’ living standard. The article is of the research nature.
RU
Цель настоящей разработки – попытка оценить отношение польских потребителей к процессу интеграции с Европейским Союзом, а также выявить, как они действительно оценивают перемены, произошедшие в Польше десять лет после вступления в Европейский Союз. Для анализа накопленного исследовательского материала, полученного в результате эмпирических исследований, осуществляемых разными научно-исследовательскими центрами в Польше в период последних десяти лет, использовали вторичные источники, а также первоисточники в виде эмпирических исследований, проводимых на Кафедре маркетинга Щецинского университета. Исследования показывают, что поддержка со стороны польских потребителей процесса интеграции с Европейским Союзом удерживается на относительно высоком уровне. Поль- ские потребители оптимистически думают о будущем ЕС. Присоединение к сообществу и последовавшая финансовая поддержка в виде структурных фондов позволили реструктурировать польскую экономику и, благодаря это- му, достичь роста уровня жизни польских потребителей. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
221-230
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • 5 lat w Unii Europejskiej (2009), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Bilans czterech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2008), CBOS, Warszawa.
 • Błaszczak D. (2012), Polska-Unia Europejska. Polacy-Europejczycy. Integracja Polski z Unią Europejską w opinii społeczeństwa polskiego, „Rocznik Nauk Społecznych”, nr 2, tom 4(40).
 • Kolarska-Bobińska, L. (2001), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Zachowania adaptacyjne Polaków w dobie integracji z Unią Europejską, (w:) Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Wydawnictwo Printshop, Szczecin.
 • Opinia publiczna w Unii Europejskiej (2008), Standardowy Eurobarometr 70, Raport krajowy Polska, jesień, TNS Opinion&Social.
 • Opinia publiczna w Unii Europejskiej (2013), Standardowy Eurobarometr 80, Raport krajowy Polska, jesień, TNS Opinion&Social.
 • Poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską (2002), Badania CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_175_02.PDF [dostęp: 26.02.2014].
 • Stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej po rozszerzeniu tej organizacji (2004), Badania CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_092_04.PDF [dostęp: 26.02.2014].
 • Stosunek do członkostwa w Unii Europejskiej i pozycja Polski w zjednoczonej Europie (2004), Komunikat z badań CBOS, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_115_04.PDF [dostęp: 15.02.2014].
 • Stosunek Polaków do integracji europejskiej (2013), Komunikat z badań CBOS, Warszawa.
 • Wenerski Ł. (2013), Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e3dd846-4d2d-45bf-afd3-4067b91652ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.