PL EN


2013 | 30 | 354-364
Article title

Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego

Content
Title variants
EN
The Impact of the Sovereign Debt Crisis on the Stability of Banking Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys finansów publicznych spowodował nieodwracalne zmiany w wielu krajach w Euro-pie. Znalazł on swoje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz w sferze społecznej i politycznej. Szczególnie duży wpływ na sytuację makroekonomiczną w kraju mają powiązania występujące pomiędzy sektorami bankowym i finansów publicznych. W artykule opisane zostały problemy sektora bankowego na tle kryzysu finansów publicz-nych. Celem opracowania było wskazanie kanałów, poprzez które kryzys finansów publicznych przekłada się na sytuację w sektorze bankowym. W pierwszej części analizie poddane zostały zależności występujące pomiędzy sektorem publicznym i bankowym oraz stanem gospodarki. Dalsze części artykułu przedstawiają wpływ kryzysu finansów publicznych na sytuację banków w Europie oraz w Polsce. Przeprowadzone analizy wykazały, że wpływ kryzysu finansów publicznych na sektor banko-wy jest szczególnie mocno widoczny w krajach Unii Europejskiej, a w znacznie mniejszym stopniu na rynku polskim. Niemniej jednak i tu istnieją zależności, które powodują przenoszenie na polski rynek bankowy problemów, z którymi borykają się inne kraje Unii Europejskiej.
EN
The sovereign debt crisis brought about irretrievable changes in many countries in Europe. The crisis have contributed to the problems practically in all parts of economics and in the social and political sphere. The banking crisis and the sovereign crisis are connect to one another. These crises hold growth. The paper describes problems of the banking sector relating to the crisis of the public fi-nance. Goal of the paper is to show the impact of the sovereign debt crisis on the bank crisis. The first part of this paper shows circular nature of the crisis. The next parts show the influence of the sovereign debt crisis on the situation of banks in Europe and in Poland. Analyses showed that the influence of the crisis of the public finance on the stability of banking sector was particularly big in countries of the European Union, and not big on the Polish banking sector. Nevertheless, there are a few channels through which the international situation influences the Polish banking sector.
Year
Issue
30
Pages
354-364
Physical description
Contributors
References
 • Boot A., Thakor A.V., 2010, The Accelerating Integration of Banks and Markets and its Implication for Regulation [w:] The Oxford Handbook of Banking, red. A. Berger, P. Molyneux, J. Wilson, Oxford University Press.
 • Darvas Z., Pisani-Ferry J., Sapir A., 2011, A Comprehensive Approach to the Euro Area Debt Crisis, “Bruegel Policy Brief”, No. 2.
 • Global Financial Stability Report, 2011, International Monetary Fund, December.
 • Global Financial Stability Report, 2012, International Monetary Fund, April.
 • Financial Stability Review, 2011, European Central Bank, December.
 • Financial Stability Review, 2012, European Central Bank, June.
 • Kowalewski O., Radło M.J., 2011, Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej, Raport z badania wykonanego na zlecenie Depar-tamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, SEENDICO Doradcy, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011, 2011, Narodowy Bank Pol-ski, Warszawa.
 • Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012, 2012, Narodowy Bank Polski, War-szawa.
 • Raport o sytuacji banków 2011 r., 2012, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Shambaugh J.C., 2012, The Euro’s Three Crises, McDonough School of Business, Georgetown University and NBER, Brooking Papers an Economic Activity, March.
 • Szymański K., 2011, Konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro dla europejskiego i polskiego sektora bankowego, Referat wprowadzający Instytutu Badań nad Gospo-darka Rynkową do e-debaty, www.kas.de/wf/doc/kas_29775-1522-8-30.pdf?111219 154107 (dostęp 24.08.2012).
 • Tackling the financial crisis, http://ec.europa.eu/competition/recovery/financial_ sector .html (dostęp 24.08.2012).
 • Tong H., Wei S., 2009, The Composition Matters: Capital Inflows and Liquidity – Crunch during a Global Economic Crisis, NBER Working Papers.
 • The effects of Temporary State and Rules Adopted in the Context of the Financial and Eco-nomic Crisis, Commission Staff Working Paper, European Commission Competition.
 • 4th Review of the Greek Economy as Part of the Bailout, 2011, IMF, December.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e45e49e-e0a6-426d-93ea-a34d8d1f40cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.