PL EN


2015 | 13 | 125-162
Article title

Kreowanie miejskiej demokratycznej przestrzeni publicznej

Content
Title variants
EN
The Creation of a Democratic Urban Public Space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne miasto stanowi przestrzeń, w obrębie której przebiegają inten-sywne procesy demokratyzacji, nakładające się na równie intensywnie prze-biegające procesy komercjalizacji. Każde miasto to w pewnym stopniu niedo-kończony projekt, możliwy do rozwoju w różnych kierunkach. Demokracja jest jednym z tych, które w państwach demokratycznych wydają się nieunikniony. Nie oznacza to jednak, że droga do wykreowania demokratycznej przestrzeni miejskiej jest prosta. Wymaga ona zastosowania różnych rozwiązań i instru-mentów, pozwalających na osiągnięcie otwartej, solidarnej wspólnoty miej-skiej. Mogą w tym pomóc odpowiednie rozwiązania przestrzenne, a także efektywne rozstrzygnięcia dotyczące samorządu lokalnego czy ruchy miejskie, uzupełniające niewystarczające rozwiązania demokracji przedstawicielskiej.
EN
A modern city is a space within which we can observe intensive processes of democratization, which impose equally intensive processes of commercializa-tion. Each city is to some extent an unfinished project that can be developed in different directions. Democracy is one of them, which seems to be inevitable in democratic countries. This does not mean, however, that the way to create a democratic public space is simple. It requires the use of different solutions and instruments that will enable the achievement of an open, supportive urban community. The appropriate use of space, as well as the effective settlement on local governance and urban movements, which complement inadequate complementary solutions of representative democracy can be helpful in this process.
Year
Issue
13
Pages
125-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich, ul. Nowy Świat 67, 00-927, Komitetu Nauk Politycznych PAN, Plac Defilad 1 , 00-901
References
 • Amin A., Thrift N., Cities. Reimagining the Urban, Cambridge UK 2002.
 • Bielecki Cz., Gra w miasto, Warszawa 1996.
 • Castellas M. , The city and the grass roots: a cross-cultural theory of urban social movements, Los Angeles 1983.
 • Cervinkova H. , Przestrzenie publiczne i edukacja ku demokracji uczestniczącej, [w:]„ Zoon Politikon” nr 5 2014.
 • Ciszewski P. , Ruchy miejskie to fronty miejskie, [w:] „Respublica", http://publica.pl/teksty/ruchy-miejskie-to-fronty-miejskie-28774.html/3, 20.04.2012.
 • Diduszko-Zygalewska A. , Erbel J. , Jurczyszyn Ł. , Lewenstein B. , Przybylski W. , Demo-kratyzacja Miasta I, Debaty Fundacji Stefana Batorego, Warszawa lipiec 2012; file:///E:/ania/Nowy%20folder%20(2)/DEBATY_Demokratyzacja%20miasta.pdf, 10.06.2015.
 • Fischer F. , Participatory Governance: From Theory to Practice, [w:] D. Levi-Faur (red.), The Oxford Handbook of Governance, Oksford 2014.
 • Gehl J., Gemzoe L. , Kirknaes S. , Sternhagen B. , Sondergaard B., New city life, Ko-penhaga 2006.
 • Jałowiecki B. , Szczepański M. S. , Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006.
 • Karwińska A. , Konflikty w przestrzeni społecznej miasta, [w:] http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space9/karwinska.pdf, 10.06.2015.
 • Kipnis J. , o Coop Himmelb(l)au, [w:] M. Kandeler-Fritsch, T. Kramer (red.), Get Off My Cloud - Wolf D. Prix Coop Himmelb(l)au Texts 1968-2005, Ostfildern-Ruit 2005.
 • Kowalewski M., Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, [w:] „Przestrzeń społeczna”; socialspacejournal.eu, 10.06.2013.
 • Kraszewski D. , Mojkowski K. , Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014.
 • Król M. , Referendum samorządowe powinno decydować o sprawach praktycznych, a nie politycznych, [w:] http://forsal.pl/artykuly/743987,krol-referendum-samorzadowe-powinno-decydowac-o-sprawach-praktycznych-a-nie-politycznych.html, 6.11.2013.
 • Lefebvre H. , Writings on Cities, wybór, tłum. i wstęp E. Kofman i E. Lebas, Oksford-Blackwell 1996.
 • Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Gdańsk 2010.
 • Manent P. , Intelektualna historia liberalizmu, tłum. M. Miszalski, Kraków 1990.
 • Mergler L. , Pobłocki K., Nic o nas bez nas, [w:] „Res publica nowa. Prawo do miasta”, nr 201-202, 2010.
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M., Antybezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu; [w:] http://publica.pl/wp-content/uploads/2013/08/Antybezradnik_www.pdf, 10.06.2015.
 • Nawratek K. , Miasto jako idea polityczna, Kraków 2008.
 • Podlaszewski G. , (część pracy magisterskiej) pt. Przestrzeń demokracji: zagospodarowanie rynku w Koszalinie napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Samodzielnej Pracowni Projektowania i Teorii Architektury pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. arch. Ewy Kuryłowicz i obronionej w listopadzie 2009.
 • Przyszłość miast. Miasta przyszłości, Raport Thinktank RWE 2013
 • Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa, http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf, 29.10.2013.
 • Raport z Badań Rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miastosfera pod kierunkiem Joanny Szczepańskiej i Agnieszki Skorupki www.miastosfera.pl, luty 2009.
 • Rozmowa J. Makowskiego z Z. Baumanem, Strach to uczucie poddanych, nie obywateli, [w:] „Instytut idei”, wiosna 2013 nr 2, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-denta miasta, Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191.
 • Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym, Dz. U. z 2013 r. poz. 706, z 2014 r. poz. 1871.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-samorzadzie/, 10.06.2015.
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/847237,aktywisci-czy-politycy-jaka-przyszlosc-czeka-ruchy-miejskie.html, 10.06.2015.
 • http://urbnews.pl/raport-onz-world-urbanization-prospects-2014/, 10.06.2015.
 • http://www.instytutobywatelski.pl/22076/komentarze/zrob-to-sam-czyli-samorzad-2-0, 10.06.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e463220-b71e-43e2-9aac-266ac101a9ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.