PL EN


2016 | 36 | 36/2 | 63-76
Article title

Biblische Grundlagen der Moraltheologie in der Sicht der neuesten Dokumente der Päpstlichen Bibelkommission

Content
Title variants
EN
The biblical basis of moral theology in terms of the latest documents of the Pontifical Biblical Commission
PL
Biblijne podstawy teologii moralnej w ujęciu najnowszych dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej
Languages of publication
DE PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie podstaw współczesnej teologii moralnej w oparciu o wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, wyrażone w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej. Chodzi tu zwłaszcza o cztery ostatnie publikacje: Interpretacja Biblii w Kościele (1993), Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001), Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego (2008) oraz Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat (2014). W świetle tych dokumentów można odczytać właściwą, posoborową odpowiedź Kościoła na tzw. kwestię egzegetyczną, która w ciągu ostatnich lat wiązała się z wieloma trudnościami interpretacyjnymi. Zasadniczy postulat, jaki wypływa w tym kontekście dla teologów moralistów, to cierpliwe i uważne przyswojenie sobie zasad pracy z tekstem Pisma Świętego oraz twórcze zastosowanie ich w rozstrzyganiu różnych dylematów moralnych współczesności.
EN
The aim of this paper is an approximation of the basics of contemporary moral theology based on the statements of the Magisterium of the Church, expressed in the documents of the Pontifical Biblical Commission. These are especially the four publications: The Interpretation of the Bible in the Church (1993), The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible (2001), The Bible and Morality. Biblical Roots of Christian Conduct (2008) and The Inspiration and Truth of Sacred Scripture. The Word that Comes from God and Speaks of God for the Salvation of the World (2014). In the light of these documents the right post-conciliar Church’s response to the so-called “exegetical issue” can be read, which in recent years was associated with many interpretational difficulties. The fundamental postulate, which flows in this context for moral theologians, is the patient and careful assimilation of the principles of work with the text of Holy Scripture and the creative use of them in the resolving the various moral dilemmas of modernity.
Contributors
 • Theologische Fakultät der Universität Opole
References
 • Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben „Verbum Domini“, Vatikan 2010.
 • Das Zweite Vatikanische Konzil, Dekret über die Priesterausbildung „Optatam totius“, Vatikan 1965.
 • Das Zweite Vatikanische Konzil, Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“, Vatikan 1965.
 • Derdziuk A., Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, Lublin 2010.
 • Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993.
 • Himmelbauer M., Wertschätzung der jüdischen Bibel, http://www.christenundjuden.org/artikel/theologie/86-himmelbauer-wertschaetzung-der-juedischen-bibel (20.12.2016).
 • Honecker M., Evangelische Ethik als Ethik der Unterscheidung, Berlin 2010.
 • Jelonek T., Biblia w nauczaniu Kościoła, Kraków 2011.
 • Leks P., „Słowo Twoje jest prawdą…” (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997.
 • Levada W., Vorwort, in: Päpstliche Bibelkommission, Bibel und Moral. Biblische Wurzeln des christlichen Handelns, Vatikan 2008, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20080511_bibbia-e-morale_ge.html (20.12.2016).
 • Machinek M., Miejsce egzegezy biblijnej w metodologii teologiczno-moralnej. Uwagi na marginesie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”, in: B. Mielec (hg.), Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, Kraków 2010, S. 21–36.
 • Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.
 • Mielec B., Biblijne podstawy teologii moralnej w świetle trzech ostatnich dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej, in: Ders. (hg.), Biblia o moralności. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”, Kraków 2010, S. 73–106.
 • Moraltheologen uneinig in Bewertung der Homosexualität, http://kirchensite.de/aktuelles/news-aktuelles/datum/2015/06/11/moraltheologen-uneinig-in-bewertung-der-homosexualitaet/ (23.06.2016).
 • Mroczkowski I., Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda, Płock 2011.
 • Müller L.G., Vorwort, in: Päpstliche Bibelkommission, Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift. Das Wort, das von Gott kommt und von Gott spricht, um die Welt zu retten, Vatikan 2014, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20140222_ispirazione-verita-sacra-scrittura_ge.html (20.12.2016).
 • Päpstliche Bibelkommission, Bibel und Moral. Biblische Wurzeln des christlichen Handelns, Vatikan 2008, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20080511_bibbia-e-morale_ge.html (20.12.2016).
 • Päpstliche Bibelkommission, Das jüdische Volk und seine Heiligen Schriften in der christlichen Bibel, Vatikan 2001, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_ge.html (20.12.2016).
 • Päpstliche Bibelkommission, Die Interpretation der Bibel in der Kirche, Vatikan 1993, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents­/rc_con_cfaith_doc_19930415_interpretazione_ge.html (20.12.2016).
 • Päpstliche Bibelkommission, Inspiration und Wahrheit der Heiligen Schrift. Das Wort, das von Gott kommt und von Gott spricht, um die Welt zu retten, Vatikan 2014, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20140222_ispirazione-verita-sacra-scrittura_ge.html (20.12.2016).
 • Piegsa J., Człowiek – istota moralna. Teologia moralna fundamentalna, Bd. I, Opole 2002.
 • Synowiec J.S., Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001.
 • Zadykowicz T., Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen, „Roczniki Teologii Moralnej” 4 (2012), S. 79–103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2e47aaae-b5fd-4e90-b8fb-fc6c25a92fb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.